Dzisiaj jest czwartek, 30 marca 2017
Imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, określa ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ). Cytowana ustawa zalicza tego rodzaju usługi do zadań własnych Gminy (art. 3).

Na terenie gminy Bierawa zadania te realizowane są przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.

Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego oraz zakres usług, określa uchwalony przez Radę Gminy Bierawa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków musi odbywać się na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

DOCRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc

Ile za wodę i ścieki

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa co roku przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rada Gminy może postanowić o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych  grup odbiorców usług.

PDFTaryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf

Ważność taryfy została wydłużona do 30 kwietnia 2013.


Kary

Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli odbiorca usług nie wniósł opłat za dwa kolejne okresy. Przedsiębiorstwo musi jednak udostępnić zastępczy punkt poboru wody pitnej (art. 8 ustawy).


 art. 28 ustawy  cyt. na wstępie:

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

 

 

 

3. (uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.