Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs na stanowisko dyrektora

ZARZĄDZENIE  nr  32/2024

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  25 marca 2024 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko:

1) dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziergowicach;

2) dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i  2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) oraz art. 63  ust.1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zmian.)  oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki  oraz trybu pracy  komisji konkursowej (Dz.U z 2021 r., poz. 1428),  zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Zgrzebnioka
    przy ul. Kozielskiej 8 prowadzonej przez Gminę Bierawa.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
    im. Orła Białego w Starej Kuźni przy ul. Szkolnej 3 prowadzonej przez gminę Bierawa.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do  konkursu na stanowisko dyrektora placówek  wymienionych w § 1 i § 2 mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023,  poz. 2578).

§ 4.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki  oraz trybu pracy  komisji konkursowej (Dz.U z 2021 r., poz. 1428).

§ 5.

Ogłoszenie   konkursu  podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń  w  Urzędzie Gminy Bierawa;  na stronie internetowej- www.bierawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bierawa.pl.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń

PDFZał nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora.pdf (183,23KB)
PDFZał nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora.pdf (179,52KB)