Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  81/2024

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  24 czerwca  2024 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione podmioty

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz uchwały budżetowej na 2024 rok,  zarządza się co następuje:

 

§  1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w drugim półroczu 2024 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Bierawa lub na rzecz jej mieszkańców.
 1. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 8 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, przyjętego uchwałą nr LXVII/470/2023 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2023 r.
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

 

§  2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  3.

1.  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:

      1)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa,
      2) na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
      3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia  25 czerwca 2024 r.

§  4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§  5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                    

                                                  Wójt Gminy
                                                 Krzysztof Ficoń


Załącznik do zarządzenia nr 81/2024
z dnia 24 czerwca 2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 otwartego konkursu ofert

na realizację w drugim półroczu 2024 roku zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty

 

I. CEL KONKURSU I OCZEKIWANE REZULTATY REALIZACJI ZLECONYCH ZADAŃ

 1. Cele konkursu

       1.1. Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Bierawa.

       1.2. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.

       2. Oczekiwane rezultaty realizacji zleconych zadań i ich dokumentowanie:

  2.1. Liczba przeprowadzonych treningów i szkoleń w danej dyscyplinie sportowej -  dzienniki zajęć.

  2.2. Udział w zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach w różnych dyscyplinach
         sportowych (liczba) – listy zgłoszeń, tabela wyników.

     Zadanie zostanie uznane za rozliczone w przypadku osiągnięcia min. 80 % rezultatów (dla każdego osobno).

 

II.  RODZAJ  ZADANIA

     Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

     W ramach zadania przewiduje się następujące przedsięwzięcia:

 1. organizacja regularnych zajęć, treningów, szkoleń, mających na celu rozwój umiejętności sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach organizowanych w ramach współzawodnictwa z innymi klubami;
 2. uczestnictwo w zawodach i turniejach różnych dyscyplin sportowych, w szczególności promujących Gminę;
 3. organizacja różnego rodzaju imprez i/lub zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców gminy Bierawa.

 

III.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH NA  REALIZACJĘ ZADANIA   

     Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę
     w łącznej wysokości  -  100.000 zł

   
    

IV. ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Zlecenie realizacji zadania wskazanego w pkt. II nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
 2. O dotacje mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Bierawa, nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Podmiot ubiegający się o dotację winien:
  1. realizować zadanie publiczne na terenie Gminy Bierawa i na rzecz jej mieszkańców;
  2. posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego zadania;
  3. zapewnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami, w szczególności do pracy z dziećmi i młodzieżą.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych
    na realizację zadania objętego otwartym konkursem ofert.

6. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi
     przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

      7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, oferent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy
          aktualizację planu i harmonogramu, opisu rezultatów oraz kalkulacji przewidywanych kosztów.

      8. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone
          wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania.

      9. Przyznając dotację, Wójt Gminy Bierawa może wskazać pozycje z kalkulacji przewidywanych kosztów,
          które nie zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu gminy Bierawa.

    10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny, wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.

    11.  Organizacja winna przedstawić swoją ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując
          wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

    12. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje.

    13. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

    14. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie
          i na zasadach określonych w umowie.

     15. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy, w terminie w niej określonym, z odpowiednim
           zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

     16. Po przyjęciu wniosku i podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy
           poszczególnymi kategoriami wydatków w budżecie, z zastrzeżeniem ust. 17, wymaga zgody
          organizatora, zgodnie z postanowieniami umowy.

     17. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami
           kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów poprzez możliwość wzrostu danej pozycji kosztu
           do nie więcej niż 20 % jej wartości, przy nielimitowanym jej zmniejszeniu.
           Możliwość ta nie dotyczy wydatków, o których mowa w ust. 23 pkt. 1.

     18. Wójt Gminy Bierawa zlecający zadanie publiczne ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania
           w trakcie realizacji i po jego zakończeniu.

     19.  Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
            w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     20. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
           otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

     21. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni
          po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

     22. Dotacje celowe zostaną przyznane na realizację zadań określonych w ofertach wyłonionych
           w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

     23.  Środki uzyskane na realizację zadania muszą służyć realizacji celu publicznego i mogą być przeznaczone na:

      1) wynagrodzenie szkoleniowców posiadających uprawnienia instruktorskie lub trenerskie, z tym, że
          wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto nie może przekraczać:

          a) szkoleniowca drużyn piłki nożnej:

- w klasie A          - kwoty     1.200 zł,
- w klasie B          - kwoty     1.100 zł,
- juniorów             - kwoty     1.150 zł,
- młodzików         - kwoty      1.150 zł, 
- orlików              - kwoty          900 zł,
- żaków                - kwoty          840 zł,
- skrzatów            - kwoty          720 zł;

            b) szkoleniowca zawodników innej dyscypliny sportowej – 720 zł;

     2) składki od wynagrodzeń;

3) ekwiwalenty sędziowskie;

4) koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur)
    oraz rozliczenie delegacji za wyjazdy samochodami prywatnymi, związane z wyjazdami na zawody
     i mecze piłkarskie w wysokości nie przekraczającej stawki za 1km przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem
     Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie  należności  przysługujących pracownikowi
     zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
     (Dz. U. z 2023 r., poz. 2190) w zw. z art. 34a ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym
     (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.) i przepisów wydanych na jego podstawie;

5) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji dotowanego zadania;

6) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

7) zakup usług medycznych dla zawodników;

8) opłaty, wpisowe do rozgrywek i zawodów, licencje,

9) opłaty związane z rejestracją zawodnika;

10) dofinansowanie kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w zawodach
      rangi krajowej i międzynarodowej;

11) inne koszty związane z realizacją zadania:

        a) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania (środków czystości, środków piorących
            do utrzymania w czystości strojów sportowych),

        b) pranie strojów sportowych,
        c) przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (zakup farby, wapna, trawy, paliwa do kosiarek,
            części zamiennych, koszenie trawy, wałowanie, i inne z tym związane),
        d) zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek),
        e) opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii elektrycznej,
        f) obsługa księgowa, administracyjna i biurowa, informatyczna, opłaty bankowe,
       g) zakup programu finansowo-księgowego do obsługi zadania i aktualizacji,
       h) zakup napojów, słodyczy i owoców dla dzieci objętych szkoleniem,
       i) koszty wynajmu obiektu sportowego,
       j) promocja osiągnięć sportowych.

 

24. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

 1. realizację zadań finansowanych z budżetu gminy z innego tytułu;
 2. zakup nieruchomości;
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 4. transfery zawodników i kary związkowe.

25. Dotacja nie może być wykorzystana na zapłatę zobowiązań powstałych przed datą podpisania
      umowy na realizację zadania oraz po zakończeniu terminu jego realizacji.

 

V.  TERMIN  I WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA      

 1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż od dnia 20 lipca 2024 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 r.
 2. Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.
 3. Czas realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia i jego zakończenia.
 4. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na sfinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie
  z zawartą umową.
 6. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 7. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
  w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym fachową kadrę i bazę
  lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 8. Oferent zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III. Pkt. 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego.
 9. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

VI. TERMIN   SKŁADANIA  OFERT    

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie prawidłowo wypełnionej oferty realizacji zadania publicznego.
 2. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. II - należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2024 r. w zamkniętej kopercie
  z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 4. Oferta musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje i zostać podpisana przez osoby uprawnione, zgodnie z dokumentem potwierdzającym te uprawnienia. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę.
 5. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII.  TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy
  w drodze zarządzenia.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 4. Oceny ofert pod względem formalnym dokonują pracownicy Urzędu Gminy wskazani przez Wójta do składu komisji konkursowej, którzy przekazują oferty komisji konkursowej celem dokonania oceny merytorycznej.
 5. Zaopiniowanie ofert pod względem formalnym polega na sprawdzeniu terminowości, kompletności i prawidłowości złożonej oferty.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w oparciu o kryteria merytoryczne określone w niniejszym ogłoszeniu.
 7. Komisja wraz z zaopiniowaną ofertą przedkłada Wójtowi Gminy propozycję wysokości dotacji w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji, który podejmie ostateczną decyzję.
 8. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:

    a) termin i sposób złożenia oferty oraz prawidłowość jej wypełnienia,
    b) wskazanie czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty i czy oferowane zadanie jest
        zgodne z przedmiotem konkursu,
    c) zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu;

        2) Kryteria merytoryczne, kompetencje i możliwość realizacji zadania:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie
    w realizacji danego zadania, spójność planowanych działań z zakładanymi celami)
    - od 1 – 3 pkt.

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
     zadanie będzie realizowane (planowany zakres oferowanego zadania, planowane
    działania i liczba  adresatów zadania)  – od 1 do 7 pkt.

            c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania – od 1 – 3 pkt.
 

        3) Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności
            i efektywności wykonania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania) – od 1 – 10 pkt.

        4) Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy, przewidywana
            liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na realizację zadania opisanego w ofercie, trwałość
            realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

       5) Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, rzetelność i terminowość rozliczania
           dotacji w latach ubiegłych, dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym) – od 1 – do 7 pkt.

11. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wniosek wynosi 40.

12. Oferta uzyska akceptację jeżeli uzyska co najmniej 15 wymaganych punktów.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

14. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

15. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

16. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VIII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

Gmina Bierawa zarówno w roku 2023 r. i w I półroczu 2024 r. realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:

- w roku 2023 r. w łącznej kwocie – 174.620 zł,

- w I półroczu 2024 r. – w łącznej kwocie – 99.800 zł

 

Realizatorem zadania były:

 1. LZS „Odrzanka” Dziergowice – w 2023 r. – 105.000 zł; w I półroczu 2024 r. – 66.000 zł;
 2. LZS „Zawisza” Stara Kuźnia – w 2023 r. -47.060 zł; w I półroczu 2024 r.- 25.300 zł
 3. LZS „Kotlarnia”– w 2023 r. – 16.060 zł (tylko I półrocze);
 4. Jeździeckim Klubem Sportowym HiPPo Sports Team w Bierawie – w 2023 r. – 6.500 zł;
  w I półroczu 2024 r. - 8.500 zł.

 

IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.

 

PDFOgłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej II.p.2024.pdf (533,31KB)