Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Partnerstwo i przynależność do związków i stowarzyszeń

Partnerstwo i przynależność do związków i stowarzyszeń


    Bierawa jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu oraz Związku Gmin "Centrum" z siedzibą w Leśnicy.


herb


    Ponadto w ramach zawartego porozumienia przyjaźni się od 1992 r. z niemiecką gminą  Ostfildern Treść porozumienia jest następująca:POROZUMIENIE

o nawiązaniu przyjacielskich stosunków między gminą Bierawa, Rzeczpospolita Polska i miastem Ostfildern, Republika Federalna Niemiec.

Gminy nasze nawiązują przyjacielskie stosunki z myślą o tym by zapoznać obywateli, a zwłaszcza młodzież, ze zwyczajami innego kraju. Umożliwić to powinny spotkania odbywane w ramach wymiany uczniów i młodzieży.

Życzymy sobie, by obywatele nasi dokonali porównań swoich własnych opinii z przekonaniami i zwyczajami sąsiedniego narodu oraz by pogłębiany był wzajemny szacunek.

Pragniemy osiągnąć wzajemne zrozumienie poprzez pobyty w rodzinach oraz poprzez powstałe w ten sposób możliwości osobistego i bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego.

By osiągnąć te wysokie cele, gminy nasze uzgadniają zbudowanie, poprzez pielęgnowanie stosunków międzyludzkich i kulturalnych oraz spotkania i współpracę na możliwie jak najszerszej bazie, mocnego mostu od człowieka do człowieka, od gminy do gminy, od kraju do kraju.

Wszystko co wywarło w przeszłości niekorzystny skutek na stosunkach między narodem niemieckim i polskim, należy usunąć i sprzyjać lepszemu porozumieniu ponad granicami. Rozbudowa istniejących przyjacielskich i rodzinnych więzów oznacza dla nas wielkie zobowiązanie.

Wierząc w lepszą przyszłość w pokoju i wolności w zjednoczonej Europie składamy nasze podpisy pod niniejszym porozumieniem.

Bierawa, w dniu 22 kwietnia 1999 r.

Burmistrzowie obu miast.