Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikacja w języku migowym

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Urzędzie Gminy Bierawa


Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2) kontaktu z urzędem w szczególności poprzez:

· korzystanie z poczty elektronicznej – ug@bierawa.pl
· przesyłanie faksów na numer   77 4872 262
· korzystanie ze strony internetowej : www.bierawa.pl

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Bierawa może skorzystać z pomocy tłumacza:
· polskiego języka migowego (PJM),
· systemu językowo – migowego (SJM),
· sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Usługi tłumacza na potrzeby Urzędu Gminy świadczyć będzie Pani Irena Białuska.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza:  DOCwniosek.doc (26,00KB)

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
 
 Wójt Gminy