Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie - oferta gastronomiczna na Dożynki Gminno - Powiatowe w Starej Kuźni w dn. 17 - 18.09.2011 r.

 

ZAPROSZENIE
do składania ofert na przyznanie obsługi gastronomicznej – catering
podczas imprezy plenerowej „DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE 2011”
 
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie –UG Bierawa
ul. Kościelna 2, 47 – 240 Bierawa
tel./fax 077/4872192,
email:gckir@bierawa.pl
kontakt: Mirosław Wierzba – 602188042
Prosi się o wcześniejszy kontakt tel. potwierdzający chęć udziału w konkursie ofert.
 
ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej – catering w dniu 17,18 września 2011 r. podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminno- Powiatowe” odbywającej się na terenie boiska sportowego w Starej Kuźni.
W zakres obsługi wchodzi:
1)      przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla;
2)      dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Gminy)
w kubkach plastikowych o poj. nie mniejszej niż 0.4L,
3)      sprzedaż napojów bezalkoholowych,
4)      właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego,
5)      zapewnienie minimum 200 miejsc siedzących, w tym pod zadaszeniem 100 (namiot dla VIP, parasole),
6)      zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy oraz po jej zakończeniu.(kosze przy ogródkach itp.)
 
Na dystrybucję produktów wymienionych w pkt.1-3 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. (UG zastrzega sobie możliwość poczęstunku uczestników kołaczem).
Ceny sprzedawanych produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, jednak nie powinny one odbiegać od zwyczajowo przyjętych na tego typu imprezach na rok 2011.
Organizator nie odpowiada za warunki atmosferyczne i frekwencję.
Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP warunkom techniczno – elektrycznym).
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora (informacja zostanie przekazana telefonicznie, pisemnie, faksem lub e-mailem). W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.
Wykonawca posiada stosowne dokumenty na prowadzenie działalności gastronomicznej (dokumenty jako załącznik do umowy).
PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia:       konkurs ofert
Kryteria oceny ofert:                    najwyższa cena
Informacje administracyjne:        termin i miejsce składania ofert: do .30 08 2011 do godz. 11:00
w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, Kościelna 2
Termin i miejsce składania ofert: Organizator konkursu dokona otwarcia ofert dnia .
30 08 2011
o godz. 11 : 00 w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, ul. Kościelna 2.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być złożona Organizatorowi w formie pisemnej. Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dopuszcza się przysłanie ofert drogą elektroniczną.
 
DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
  1. Wypełniony formularz oferty.
  2. Referencje – nie obligatoryjnie, mile widziane.
 
PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY
Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę do 7 dni od otwarcia ofert.
 
 
 
WZÓR OFERTY
 
OFERTA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ – CATERING
Impreza: Dożynki Gminno-Powiatowe, 17,18.09.2011 r., boisko sportowe w Starej Kuźni
Nazwa oferenta: ...........................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Telefon: ....................................................................
NIP: .........................................................................
REGON: .................................................................
Imię i nazwisko właściciela
..................................................................................
 
Za wykonanie świadczeń określonych w ofercie oraz w związku ze sponsoringiem imprezy zapłacę kwotę w wysokości: (kwota brutto, kwota słownie)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 
 
 
...................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)