Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Kodeks Etyki Pracowników Szkoły

Kodeks Etyki Pracowników Szkoły utworzony

dla Publicznej Szkoły Podstawowej im Józefa Wieczorka w starej Kuźni

 

Wstęp

 

Niniejszy Kodeks obowiązuje kadrę pedagogiczną, jak też pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w ww. placówce oświatowej, w ich kontaktach z wszystkimi jej pracownikami i uczniami. Z uwagi na fakt, iż Kodeks etyki dotyczy dwóch grup pracowniczych, należy odnieść się do każdej z nich osobno. Jak wiadomo, zawód nauczyciela stawia wysokie wymagania i w związku z tym, nauczyciel znajduje się pod nieustanną kontrolą. Każde jego potknięcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane, zatem musi być szczególnie ostrożny, zwłaszcza że sędziami są uczniowie, których wychowuje. Łatwo można stracić ich szacunek i zaufanie, a bardzo trudno je odzyskać. Z powołaniem nauczyciela wiąże się nierozerwalnie rola wychowawcy. Zadaniem nauczyciela jest pobudzanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju i doskonalenia ucznia. Drugą grupą pracowniczą Szkoły Podstawowej stanowią pracownicy niepedagogiczni, którzy posiadają status pracowników samorządowych. Winni postrzegać swą pracę jako służbę publiczną, poprzez którą wykonują zadania na rzecz dobra wspólnego – państwa, prawa i społeczności lokalnej. Mając na uwadze charakter pracy, pracownicy samorządowi wykonują powierzone obowiązki z poszanowaniem godności i szacunku względem drugiego człowieka oraz z zachowaniem zasad dobrej administracji.

 

Kodeks Etyki Nauczycielskiej

 

Zasady ogólne

·        Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.

·        Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia.

·         Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę, zgodną z prawdą.

·        Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania.

·        Nauczyciel wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.

·        Nauczyciel uczy kultury współżycia ze światem przyrody.

·        Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania, stosuje obiektywne kryteria oceny, z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.

·        Nauczyciel powinien stale doskonalić własne kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Powinien starać się dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne do najlepszych standardów nauki, dydaktyki i pedagogiki.

·        Nauczyciela obowiązuje tajemnica zawodowa. Ujawnienie wiadomości, objętych tajemnicą zawodową, jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych, lub zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa.

·        Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości swej pracy.

·        Nauczyciel kieruje się takimi samymi zasadami etycznymi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

·        Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy.

·        Ujemna opinia o pracy nauczyciela nie może mieć cech zniesławienia.

·        Obowiązkiem nauczyciela jest umacnianie poczucia odpowiedzialności i dumy z przynależności do polskiego narodu oraz wychowywanie w duchu patriotyzmu i solidarności międzyludzkiej.

·        Powinnością nauczyciela jest troska o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego.

·        Nauczyciel powinien brać czynny udział w życiu społecznym, samorządowym oraz upowszechniać właściwe wzorce zachowania i wychowania, w szczególności kształtować patriotyzm, wrażliwość społeczną.

 

Zasady szczególne

 

§ 1

 1. Rolą nauczyciela jest przekazywanie w sposób jasny i czytelny uczniowi i jego rodzicom lub opiekunom wiedzy o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informowanie o celach swoich działań wychowawczo-dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i ocenach, uzyskiwanych przez ucznia oraz sposobach ich udostępnienia poprzez:

·        bezstronne, obiektywne i należyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków,

·        brak faworyzowania niektórych uczniów,

·        nieuciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, wykorzystywania związków rodzinnych i osobistych.

 

§ 2

 1. Nauczyciel powinien dążyć do uzyskania zrozumienia odbiorców dla przekazywanych przez siebie informacji i akceptację dla planowanych działań. Dla utrzymania odpowiedniego poziomu swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej, nauczyciel niejednokrotnie staje przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji, dotyczących jego odbiorców.
 2. Na nauczycielu ciąży szczególna odpowiedzialność, wynikająca ze świadomości posiadania tego rodzaju wiedzy, i stara się uzyskiwać ją jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania jego czynności zawodowych.

 

§ 3

 1. Nauczyciel naruszający zasady etyki zawodowej, winien podjąć natychmiastowe działania, które mają na celu usunięcie skutków jego postępowania i naprawienie powstałych szkód. Ma również obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki zawodowej, ze strony innych nauczycieli. W takich sytuacjach, nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą, odwoływanie się do pomocy innych nauczycieli, zespołu nauczycielskiego lub, gdy to nie przyniesie efektu, do działających na jego terenie organizacji zawodowych nauczycieli.
 2. Nauczyciel niezwłoczne informuje dyrektora szkoły lub jego zastępcę o przebywaniu na terenie szkoły nauczyciela będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego oraz otacza opieką uczniów, mających zajęcia lekcyjne z tym nauczycielem.

 

 

 

§ 4

 1. Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy uczniów i ich rodziców, czy też na jego osobisty do nich stosunek. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd, system wartości, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, a także stosunek do szkoły i edukacji oraz charakter problemów wychowawczych w żaden sposób nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób w środowisku szkoły i w dostępie do dóbr edukacyjnych.
 2. Powinnością nauczyciela jest:

·        nieustanne dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

·        utrzymywanie wysokiej kultury osobistej, tj. nieużywanie słów wulgarnych i okazywanie zachowań o zabarwieniu emocjonalnym.

 

§ 5

1.    Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania korzyści osobistych kosztem ucznia i jego rodziców lub opiekunów. W trosce o godność zawodu, nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być, przez ucznia lub inne osoby, interpretowane jako korupcyjne, przykładowo:

·        przyjmowanie i wręczanie łapówek,

·        przyjmowanie korzyści finansowych, materialnych i niematerialnych,

·        przyjmowanie prezentów, podarunków o wartości wyższej niż 30 złotych, np. kwiatów, markowych alkoholi, zegarków, wejściówek na imprezy kulturalne.

 

§ 6

 1. Nauczyciel, wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty, powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie.

 

§ 7

1.     Doświadczony nauczyciel winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Nauczyciel młodszy winien okazywać szacunek i uznanie kolegom z dłuższym stażem pracy. Powinnością nauczyciela jest uważne słuchanie i w konsekwencji wyciąganie wniosków, będących źródłem późniejszego doświadczenia zawodowego oraz propagowanie zdrowego współzawodnictwa na polu zawodowym.

 

§ 8

1.     Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z posiedzeń rad pedagogicznych. Nauczyciele, pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym, zobowiązani są kierować się w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu.

 

§ 9

 1. Nauczyciel powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia szkolnego i społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego. W szczególności należy więc:

·        przeciwstawiać się przemocy i agresji,

·        reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów w budynkach szkoły,

·        dbać, by szkoła była wolna od narkotyków,

·        walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu, czy kradzieży.

 

Kodeks Etyki Pracowników Niepedagogicznych

 

Zasady ogólne

 

§ 1

1.       Kodeks Etyki Pracowników szkoły, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, określa standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych pracowników szkoły, w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

 

§ 2

1.     Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.

2.     Kodeks Etyki przeciwdziała korupcji, rozumianej jako nadużycie stanowiska publicznego, dla uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie kompetencji, wynikających z pełnionej funkcji, w celu uzyskania korzyści, przekupstwo, kradzież majątku publicznego lub środków publicznych, przestępstwa księgowe oraz obrót środkami finansowymi, pochodzącymi z działań korupcyjnych.

§ 3

 1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
 2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki jednocześnie z zawarciem pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

 

§ 4

 1. Pracownik jest zobowiązany swoim postępowaniem, tworzyć dobry wizerunek pracownika szkoły poprzez:

·        utrzymywanie pożądanych relacji ze współpracownikami, tj. brak ostrej wymiany zdań, kłótni, spięć, rzutujących na jakość pracy,

·         pomoc w załagodzeniu konfliktu z tzw. trudnym petentem,

·         brak pomawiania, ośmieszania, obrzucania inwektywami,

·        niepodejmowanie nieprawdziwych i krzywdzących dyskusji, wyrażanie niesłusznych opinii.

 1. Pracownik dba o prestiż szkoły i jakość wykonywanej pracy.
 2. Pracownik przedkłada dobro szkoły nad własne interesy.
 3. Pracownik zachowuje wysoką kulturę, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczniami, rodzicami uczniów, przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami.

 

§ 5

1.   Pracownik szkoły wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności. Wymagany jest:

·        stonowany strój i zachowanie licujące z powagą miejsca pracy,

·        brak używania języka potocznego, młodzieżowego slangu.

 1. Pracownik dba o terminowe, zgodne pod względem formalnym i merytorycznym wykonywanie zadań, wynikających z zakresu jego obowiązków oraz dodatkowych dyspozycji i poleceń przełożonych.
 2. Pracownik gospodaruje publicznymi środkami finansowymi racjonalnie, oszczędnie i efektywnie i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
 3. Pracownik nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie. Jest gotów do przyjęcia krytyki w razie zaniedbania swoich obowiązków, uznania swoich błędów oraz ich niezwłocznego naprawienia.
 4. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i pogłębianie wiedzy zawodowej, potrzebnej do wykonywania zadań.

 

§ 6

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i nie budziło podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym.
 2. Pracownik szkoły nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych i osobistych od osób zaangażowanych w prowadzenie sprawy.
 3. Pracownik prowadzi powierzone sprawy w sposób obiektywny, bezstronny i uczciwy.