Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni została oddana do użytku w 1885 roku (naukę prowadzono w języku niemieckim), odbudowana ze zniszczeń wojennych  - 12.02.1947 r. (naukę prowadzi się w języku polskim). Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Bierawie. Placówka jest szkołą publiczną.

  Liczba oddziałów – 6, liczba sal lekcyjnych – 6, pracownia komputerowa - 1,  sala gimnastyczna – 1, zmianowość – 1, liczba uczniów w roku szkolnym 2010/11 wynosi 74, średnia liczba uczniów w oddziale – 14, liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 9, w niepełnym wymiarze czasu pracy – 9 co stanowi 2,99 etatu, personel   pomocniczy – 5 osób (sekretarz szkoły, trzy sprzątaczki, konserwator), zatrudnieni w różnych wymiarach czasu pracy co  w przeliczeniu  na pełne etaty daje 4,25 etatu. 

  Nauczyciele zatrudnieni są w oparciu o Kartę Nauczyciela, tygodniowe pensum  wynosi 18 godzin. Nauczyciele realizują dwie dodatkowe godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela.

Szkoła jest szkołą obwodową. Większość uczniów pochodzi z rejonu: sołectwa Kotlarnia, Stara Kuźnia, Ortowice, Goszyce oraz spoza rejonu – sołectwo Korzonek.

 

Budynek szkoły jest położony w cichym i spokojnym miejscu, z dala od głównej drogi.

W latach 1997 i 2004 szkoła otrzymała komputery z „Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”

         Placówka posiada nową pracownię komputerową otrzymaną w 2010 roku w ramach programu „Inwestujemy w Twoją przyszłość” Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa (finansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPOWO na lata 2007 – 2013).  Pracownia jest podłączona do Internetu.

          W ramach programu „Radosna Szkoła” szkoła wzbogaciła się o pomoce naukowe dla klas młodszych na kwotę 5933,-zł

         W okresie od 01.10.2010 r. do 24.06.2011 r. w szkole realizowany jest projekt „Uczymy z pasją klasy I - III” finansowany przez Unię Europejską w ramach EFS Sektorowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

         Uczniowie szkoły zajmują wysokie miejsca w konkursach gminnych.

           Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych. Języka angielskiego i niemieckiego uczniowie uczą się już od klasy pierwszej. W celu wyrównywania szans edukacyjnych miasto –  wieś organizowane są  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, wyjazdy do aquaparku, wyjazdy do różnych ośrodków kultury oraz wiele zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i talenty dzieci.

           Dzięki pozyskanym środkom unijnym oraz zaangażowaniu całego zespołu pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni, jak również dzięki wspieraniu działań i przedsięwzięć przez Urząd Gminy w Bierawie oraz różne organizacje, szkoła może się poszczycić, że uczniowie posiadają odpowiednie warunki do nauki.

           Właściwa gospodarka finansowa oraz pozyskiwanie środków unijnych pozwoliło na  wyposażenie szkoły w nowe meble szkolne oraz  zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu audiowizualnego.

     Szkoła posiada :

 

 • salę gimnastyczną
 • pracownie komputerową z Internetem
 • boiska sportowe
 • bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę,
 • nowoczesne klasopracownie
 • bogatą bazę dydaktyczną
 • kącik regionalny
 • stronę internetową: www.bierawa.pl
 • certyfikat „Zachowaj trzeźwy umysł” 

        

    Szkoła zapewnia:

 • bezpłatną naukę
 • naukę języków:

Ø  angielskiego w klasach I-III po 2 godz.

Ø  angielskiego w klasach IV-VI po 3 godz.

Ø  niemieckiego w klasach I-VI po 3 godz.

 • zajęcia korekcyjne w klasach I i III
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl. I-III
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego i matematyki w klasach IV – VI
 • wysoki poziom nauczania - średnia z dziewięciu lat (2002 - 10)

szkoła

gmina

województwo

24,63

25,79

26,68

                 

 • nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi
 • rodzinną atmosferę

Szkoła oferuje:

 

 • bezpłatny dowóz dzieci autobusem szkolnym
 • bezpłatnie mleko (program „Szklanka mleka”)

      Szkoła organizuje:

 • koła przedmiotowe: języka polskiego, matematyki, informatyki, techniki
 • wycieczki, zielone szkoły, wyjazdy do kina, teatru,
 • festyny, biwaki i ogniska, dyskoteki
 • kiermasze świąteczne
 • zajęcia koła regionalnego
 • zajęcia instrumentalno – wokalne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia sportowe
 • szkoła przeprowadza program profilaktyczny „Elementarz III”
 • szkoła bierze udział w programie „Ratujemy i uczymy ratować” (organizator WOŚP)

 

     Do szkoły uczęszcza 16 uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej co stanowi 21,6% wszystkich uczniów. Trzech z nich posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (4%). Mimo, tak dużej liczby uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej to uczniowie uzyskują w sprawdzianie klasy VI wyniki na miarę swoich możliwości dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli.

      Szkoła położona jest w pięknym, zielonym, czystym i bezpiecznym miejscu, które jest oddalone od ulicznego zgiełku. W przeciwieństwie do innych szkół, żaden uczeń nie jest anonimowy. Zapewnia się tu bardzo dobre warunki nauki w mało licznych klasach średnio  14 osobowych. Dzięki temu można poznać i nazwać zainteresowania każdego ucznia oraz zapobiec niepowodzeniom szkolnym.

Atmosfera w szkole jest ciepła i rodzinna. Szkoła współpracuje z rodzicami, środowiskiem lokalnym, licznymi organizacjami lokalnymi oraz z innymi szkołami niepublicznymi.  

Kadra pedagogiczna  szkoły to zespół 17 - tu doświadczonych nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje, ustawicznie doskonalących swoje umiejętności zawodowe, w pełni zaangażowanych w swoją pracę. Dyrektor szkoły posiada przygotowanie pedagogiczne i menadżerskie.