Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

U C H W A Ł A   nr  XXI / 123 /08

Rady Gminy Bierawa
z dnia   11 marca  2008r.

 

 

o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 12 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

1.      Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa, przyjętego uchwałą nr XLIV/324/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia
26 czerwca 2006 roku, w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

 

 

2.      Integralną częścią niniejszej uchwały stanowią:

 

1)      ujednolicony tekst  studium po przeprowadzonej zmianie, z wyróżnieniem wprowadzonych zmian – załącznik nr 1   

2)      rysunek studium w skali 1:10 000 pod nazwą „Proekologiczna strategia rozwoju zasady polityki przestrzennej”, z wyróżnieniem wprowadzonych zmian – załącznik nr 2.

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zał. nr 1   -    DOCStudium Uwarunkowań - tekst jednolity 2008r..doc (2,71MB) 

 

            

 studium - rysunek.jpeg