Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Plan rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego

Gminy  Bierawa  

na lata  2004 – 2013

(przyjęty uchwałą nr  XXI/ 158 /2004 z dnia  28  czerwca 2004r.) 


Spis  treści

I.                    OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO...........................4

II.                 AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY BIERAWA  ...................................................4


1. Położenie, powierzchnia, ludność ................4

            2. Środowisko przyrodnicze  ..........................5

            3. Turystyka  ..................................................6

            4. Zagospodarowanie przestrzenne .................6
   a) Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego ....................................................6
   b) Infrastruktura techniczna ..........................8
   c) Własność nieruchomo.............................11
   d) Stan obiektów dziedzictwa kulturowego  11
 

            5. Gospodarka  Gminy .................................12
    a)  Zasoby mieszkaniowe ..........................12
    b)  Najważniejsze podmioty gospodarcze...12
    c)  Rolnictwo ............................................13
    d)  Oświata  .............................................14
    e)  Kultura ................................................14

            6. Sfera społeczna ........................................15
    a)  Sytuacja demograficzna i społeczna terenu,
w tym wielkość populacji,  jej wiek, poziom wykształcenia i jego specyfika, wielkość populacji 
         w wieku produkcyjnym  oraz poziom bezrobocia ...................................................15
    b)  Warunki i jakość życia mieszkańców ................................................17
    c)   Określenie grup społecznych wymagających wsparcia ......................................................18
    d)   Rynek pracy ......................................19

 

III.               IDENTYFIKACJA  PROBLEMÓW  ........ 19

IV.              CELE  ROZWOJU  GMINY ......................21

1. Cele perspektywiczne rozwoju Gminy (do roku  2015) ..........................................................20
2. Cele długookresowe rozwoju gminy (do roku 2010) .........................................................21
3. Cele średniookresowe rozwoju Gminy ( do roku 2005) ........................................................22

 

V.                 ZADANIA  POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE GMINY BIERAWA...................................................23

1. Lista zadań i programów .......................23
    a)  zadania w obszarze struktury gospodarczej gminy .......................................................23
    b)  zadania w obszarze rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury ......................23
    c)  zadania w obszarze poprawy stanu środowiska naturalnego .............................................23
    d) zadania w obszarze poprawy stanu środowiska kulturowego, turystyki i sportu ................23
    e)  zadania w obszarze poprawy warunków i jakości życia mieszkańców .................................23
2. Hierarchia ważności zadań ..................24

 

VI.              REALIZACJA  ZADAŃ  I PROJEKTÓW  .....25

1. Podział na projekty i zadania inwestycyjne ..........................................25
     a) planowane projekty i zadania inwestycyjne
w okresie 2004 – 2006 .........................25
     b) planowane projekty i zadania inwestycyjne
w latach 2007 – 2013............................28 

 

VII.            POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY  .............................30

VIII.         OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  30

IX.              PLAN  FINANSOWY  NA LATA   2004 – 2006 – ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA ..........32

X.                 SYSTEM WDRAŻANIA ..................33

XI.              SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ......34

1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego ............................................34
2. Sposoby oceny planu ...................................................34
3. Promocja planu rozwoju lokalnego Gminy ................................................34

DOCTreść (463,00KB)

 

DOCzmiany do Planu Rozwoju Lokalnego[2].doc (189,50KB)