Dzisiaj jest piątek, 22 lutego 2019
Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

 

OGŁOSZENIE
 otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych,  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
 
 
I.         RODZAJ  ZADANIA  
 
 
Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
 
Zadanie obejmuje działania służące wspieraniu działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz integracji obywatelskiej i społecznej, w szczególności poprzez:
 
1)      propagowanie kultury mniejszości narodowych,
2)      wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
3)      wspieranie wydarzeń mających na celu ochronę i propagowanie kultury mniejszości narodowych oraz organizację imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości,
4)      ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości,
5)      działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach..
 
 
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA   
 
Na realizację zadania w 2015 r. planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 18.000 zł.
 
  
III.        ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1.      Zlecenie realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt. I będzie miało formę wspierania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
2.      O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, którymi w myśl art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ust. 2, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Bierawa.
 
4.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).
 
5.      W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert środki przeznaczone przez Gminę Bierawa na realizację zadania zostaną podzielone.
 
6.      Dotacja będzie przekazywana jednorazowo lub w transzach na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy. Termin przekazania dotacji oraz wysokość poszczególnych transz, jak również obowiązek złożenia sprawozdania ze zrealizowanego zadania zostaną określone w umowie.
 
7.      Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 
 
IV.             TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA       
 
1.        Zadanie musi być realizowane w 2015 roku zgodnie z zawartą umową, najwyższą starannością i obowiązującymi standardami oraz w zakresie opisanym w ofercie.
 
2.        Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 
3.        Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 
 
V.                TERMIN SKŁADANIA OFERT    
 
1.      Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2015 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych” w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 
2.      Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
3.      W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników.
 
4.      Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.
 
 
 
VI.         TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
 
1.      Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 
2.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 
3.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 
4.      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
3)      statut oferenta,
4)      dokument wskazujący osoby do reprezentowania organizacji i składania oświadczeń woli.
 
 
5.      Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:
    a) terminowość złożenia oferty,
    b) kompletność załączonej dokumentacji,
    c) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia.

      2) Kryteria merytoryczne:

    a) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
    b) możliwość realizacji zadania przez oferenta w oparciu o :
        - odpowiednią bazę materiałową i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania,
           odpowiednie zasoby kadrowe,        
         - posiadane doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
    c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
         zakresu rzeczowego zadania,   
    d) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których zadanie
        będzie realizowane,
    e) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych lub pochodzących
        z innych źródeł na realizację zadania,
    f) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
       członków,
    g) rzetelność i terminowość wykonywania zadania i rozliczania dotychczas zrealizowanych
         przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy (jeżeli zadanie było przez dany podmiot
         realizowane).
  
6.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 
7.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 
8.      O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
9.      Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
 
VII.   INFORMACJA  O  ZREALIZOWANYCH  W  ROKU  OGŁOSZENIA OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  I  W  ROKU  POPRZEDNIM  ZADANIACH PUBLICZNYCH  TEGO  SAMEGO  RODZAJU  I  ZWIĄZANYCH  Z  NIMI KOSZTAMI, ZE  SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI  DOTACJI PRZEKAZANYCH  ORGANIZACJOM  POZARZĄDOWYM  I  PODMIOTOM, O KTÓRYCH  MOWA W  ART. 3  UST. 3  USTAWY
 
Gmina  Bierawa zarówno w roku 2013, jak i w 2014 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:  w roku 2013 –  18.000 zł, w roku 2014 – 18.000 zł. Realizatorem zadania było Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert.
2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację  zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.

 

Wójt Gminy 
mgr Krzysztof Ficoń