Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu mniejszości narodowych

 

Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia   23 lutego 2015 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu
- działalności na rzecz mniejszości narodowych,
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne
 
 
Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2015, dokonano wyboru niżej wymienionych ofert:
 
Lp.       Nazwa podmiotu                                Tytuł projektu                                 Przyznana dotacja
 
1.         Towarzystwo Społeczno-        Bieżące utrzymanie świetlicy
            Kulturalne Niemców na          mniejszości niemieckiej
            Śląsku Opolskim                   w Lubieszowie                         6.450,- zł  
 
2.        Towarzystwo Społeczno-        Podtrzymywanie tożsamości mniejszości
Kulturalne Niemców na         narodowej oraz integracja obywatelska
Śląsku Opolskim                  mniejszości niemieckiej
w ramach poznawania
dziedzictwa kulturowego
mniejszości niemieckiej          8.450,- zł

3.        Towarzystwo Społeczno-         Podtrzymywanie tożsamości mniejszości
Kulturalne Niemców na           narodowej oraz integracja obywatelska
Śląsku Opolskim                   mniejszości niemieckiej w ramach obchodów 25-lecia rejestracji
zarządu gminnego TSKN
na Śląsku Opolskim             3.100,- zł
 
 
 
                                              
                                                                      

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2015 wyniosła  3 na wnioskowaną kwotę 18.000,- zł
Dofinansowanie otrzymały 3 oferty na łączną kwotę  18.000,- zł.
Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 
Z wnioskodawcą zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.
 
 
                                                                                  Wójt Gminy Bierawa
                                                                                  mgr Krzysztof Ficoń