Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

SubregionKK

 Screen Shot 12-18-14 at 11.10 AM.jpeg

www.subregionkk.pl

Trwają prace nad przygotowaniem Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014-2020. Dzięki współpracy samorządów subregionu ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektów zintegrowanych terytorialnie, czyli takich, które dotyczącą więcej niż jednej gminy lub powiatu i są istotne z punktu widzenia całego miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Poniżej znajdują się odnośniki do postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji dla projektów zintegrowanych terytorialnie:

Opracowanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (ZPGN) - II POSTĘPOWANIE

Opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Wykonanie audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej na terenie objętym Subregionalnym Obszarem Funkcjonalnym - w ramach działań - CZYSTE POWIETRZE

Wykonanie dokumentacji technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych projektu zintegrowanego pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem”

Opracowanie koncepcji programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. CENTRUM PIELGRZYMKOWO-REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGI- GÓRA ŚW. ANNY.

Obecnie partnerzy Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pracują nad ogłoszeniem kolejnych postępowań związanych z dokumentacją na uzbrojenie terenów inwestycyjnych subregionu oraz remontem dróg powiatowych.

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 


 

Możliwość udziału społeczeństwa w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko dla projektów dokumentów : 

„Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” oraz „Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020”

Szanowni Państwo ,
Od  11  grudnia 2014 r. do 4 stycznia 2015 r. istnieje możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: „Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz „Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

-  Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle: ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;

-  Urząd Gminy Bierawa: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa;

-  Urząd Gminy Cisek: ul. Planetorza  52, 47-253 Cisek;

-  Urząd Gminy Pawłowiczki: Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki,

-  Urząd Gminy Polska Cerekiew: ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew;

-  Urząd Gminy Reńska Wieś: ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś;

-  Urząd Gminy Jemielnica: ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica;

-  Urząd Miejski Leśnica: ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica;

-  Urząd Miejski Strzelce Opolskie: Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;

-  Urząd Gminy  Ujazd: ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;

-  Urząd Miejski  Zawadzkie: ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie

 

oraz  na stronie internetowej www.subregionkk.pl.

 

Poza  projektami dokumentów wraz z oceną oddziaływana na środowisko  na stronie www.subregionkk.pl znajdą Państwo formularze konsultacyjne, które ułatwią składanie uwag i wniosków do opracowywanych projektów.

Uwagi w formie ustnej, pisemnej oraz elektronicznie  można składać do 4 stycznia 2015 r.  bezpośrednio 
w jednym  z biur podawczych w/w  j.s.t, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania poszczególnych samorządów bądź przesyłając je na adres poczty elektronicznej:

.

Pragniemy również poinformować, że oba projekty dokumentów wraz z prognozami  oddziaływania na środowisko zostały już  pozytywnie zaopiniowane przez  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.