Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Izba Gospodarcza Śląsk

Izba Gospodarcza „Śląsk" oraz firma Euro Suport sp.j.
zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne
dotyczące możliwości ubiegania się o dotację unijną w ramach

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Działanie 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Termin: 25 maj 2010, godz. 16.00
Miejsce: ul. Ozimska 184, Opole (sala szkoleniowa nad Lidlem)

Zastanawiasz się jak pozyskać dotację dla swojej firmy ?
Chcesz rozpocząć działalność na terenie wiejskim

Jeśli spełniasz warunki:                                  ,

- mieszkasz na terenie miejscowości poniżej 5 tyś. Mieszkańców

- nie zatrudniasz więcej niż 9 osób

- jesteś ubezpieczony w KRUS lub ZUS

 

Przyjdź na bezpłatne spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.

 

Kto może ubiegać się o pomoc?

-Osoby fizyczne, osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,

-Spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej wspólnicy spółek cywilnych -prowadzące(y) działalność gospodarczą, posiadające status mikroprzedsiębiorstwa oraz spełniające(y) obowiązujące warunki dostępu do pomocy.

 

 

JAKIE DZIAŁALNOŚCI SĄ OBJĘTE POMOCĄ?

Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:-

• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

• usług dla ludności,

• sprzedaży hurtowej i detalicznej,

• rzemiosła lub rękodzielnictwa,

• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją! wypoczynkiem,

• usług transportowych,

• usług komunalnych,

• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

• magazynowania lub przechowywania towarów,

• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

JAKIE KOSZTY MOGĄ PODLEGAĆ REFUNDACJI?

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:

• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów
budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty
rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

• zagospodarowania terenu;

• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej
lub rozwijanej działalności nierolniczej;

• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

 

JAKA JEST FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów
kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w
okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

• 100 tyś. zł -jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie l
miejsc pracy,

• 200 tyś. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy,

• 300 tyś. zł -jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

 

Przykładowe zakupy wnioskodawców w ramach projektu: wyposażenie pensjonatu turystycznego, zakup bryczek dojazdy konnej, mini siłowni w ramach zapewnienia atrakcji
gościom, wyposażenie stołami, piekarni w specjalistyczne piece, budowa stajni dla koni,
wyposażenie zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, mechanicznego, zakup koparko-ładowarki, myjni ręcznej, stanowiska obsługi stacji gazowej itp.

Nabór wniosków: koniec maja, początek czerwca 2010

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do biura Izby Gospodarczej „Śląsk" (zgłoszenie do pobrania :

ZGŁOSZENIE) pocztą : ul. Ozimska 184, 45-310 Opole lub maiłem: e-mail: k.w(a),igsilesia.pl lub faksem: tel/fax 77 453 84 84 .

 

Euro Suport sp.j.

DOTACJE UNIJNE, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, SZKOLENIA

Ul. Ozimska 48, 45-368 Opole, Tel. 77 442 53 30
www.euro-support.pl

Liczba miejsc ograniczona ! Pierwszeństwo w spotkaniu mają Członkowie Izby Gospodarczej
„Śląsk"