Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja dla Pracodawcy, który ucierpiał w wyniku powodzi

 

INFORMACJA dla PRACODAWCY który ucierpiał na skutek powodzi
 
Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Opolu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 835 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie zostały opublikowane na nasze stronie internetowej (http://www.fgsp@gov.pl) w zakładce Prawo powyższe dokumenty wraz z załącznikami (http://www.fgsp.gov.pl/page.php?cid=82).
Przygotowano również w formie elektronicznej (Excel) wykaz powodziowy. Powyższy wykaz znajduje się w zakładce wnioski, wykazy (wzory) (http://www.fgsp.gov.pl/page.php?cid=81). Gdzie wypełniamy arkusz „dane podstawowe” oraz „załącznik A i wykaz zbiorczy”. W arkuszu wydruki znajduje się również wniosek.
Instrukcja wypełnienia wykazu powodziowego znajduje się tam gdzie wykaz.
                Wypełniony wniosek oraz wykaz należy złożyć w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Opolu.
Kierownik
Biura Terenowego FGŚP w Opolu
Małgorzata Biss
Dane kontaktowe:
Biuro Terenowe
Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
ul. Krawiecka 7
45-023 Opole
Tel. 77 4545424; 77 4545425
 
W załączeniu art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca, na podstawie którego Fundusz udziela nieoprocentowanej pożyczki.
 
Art. 23. 1. W przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:
1)        czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadku, o którym mowa w art. 8,
2)        czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,
3)        wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej
- pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, może złożyć kierownikowi właściwego Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
2. Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może podlegać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za okres nie dłuższy niż od dnia 14 maja 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r., wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera oświadczenie o braku własnych środków na wypłatę wynagrodzenia, określenie okresu, za który przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, podlegające zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kwoty tego wynagrodzenia. Do wniosku załącza się wykaz pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokojeniu w ramach pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
4. Zwrot pożyczki, o której mowa w ust. 1, następuje w dowolnym terminie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r., na rachunek bankowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5. Pracodawca, który skorzystał z pożyczki określonej w ust. 1, może ubiegać się, po dniu 31 grudnia 2011 r., o jej umorzenie w całości lub w części na wniosek złożony do marszałka województwa. Pożyczka może zostać umorzona przez ministra właściwego do spraw pracy będącego dysponentem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "dysponentem Funduszu", jeżeli:
1)        pracodawca wykaże, że na skutek powodzi nastąpiło u niego pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności:
a)    spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż lub zmniejszenie zamówień na usługi lub dostawy wytwarzanych towarów, w ciągu kolejnych 6 miesięcy w okresie od dnia otrzymania pożyczki do dnia złożenia wniosku o umorzenie w porównaniu z analogicznymi kolejnymi miesiącami w 2008 r. i 2009 r. lub
b)    straty w środkach trwałych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu z okresem sprzed powodzi;
2)        w postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że przedsiębiorca, który pobrał pożyczkę nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności;
3)        zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie odzyska się kwoty spłaty pożyczki przewyższającej wydatki egzekucyjne.
6. Dysponent Funduszu umarza pożyczkę z urzędu, jeżeli pracodawca, będący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą, który pobrał pożyczkę zmarł.
7. Dysponent Funduszu może upoważnić marszałków województw do wykonywania czynności, o której mowa w ust.5 zdanie drugie i ust.6.
8. W przypadku zaistnienia niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.7)) kwota główna niespłaconego zadłużenia wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę staje się wymagalna z dniem zaistnienia niewypłacalności.

9. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosku i wykazu, o których mowa w ust. 3, tryb ich składania i rozpatrywania, sposób przekazywania środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokonywania wypłaty wynagrodzenia oraz tryb zwrotu Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwot przekazanych pracodawcy, uwzględniając konieczność uproszczenia postę