Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie

O G  Ł O S Z E N I E

Gmina Bierawa ogłasza nabór kandydata na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Klubie Osiedlowym w Korzonku mieszczącym się przy ul. Nowej 13 przeznaczonej w szczególności dla dzieci  i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub osób zagrożonych współuzależnieniem w wymiarze 4 godziny tygodniowo, polegający na prowadzeniu zajęć w każdy wtorek i środę w godzinach od 16.00 do 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.   

 

Wymagane kwalifikacje:

- przygotowanie pedagogiczne,

- wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,

- predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Forma podjęcia pracy: umowa-zlecenie na czas określony od stycznia do lipca 2011 r. z możliwością przedłużenia umowy.

 

Zakres wykonywanych zadań:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracy i dziennika zajęć z nastawieniem na wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny świadcząc opiekę dzienną i zapewniając dziecku:

1. pomoc w nauce: pomagając dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych oraz odrabianiu lekcji, prowadzeniu zajęć plastyczno-technicznych, prowadzenie zajęć tematycznych,

2. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacje zabaw i zajęć sportowych, promowanie zdrowego stylu życia bez używek i podejmowanie innych działań w tym zakresie,

3. współpracę z rodziną dziecka oraz prowadzenie rozmów indywidualnych z dzieckiem,

4. współpraca z innymi instytucjami.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 15 - 30.12.2010r    

Wszelkie informacje udziela Klaudia Janas – tel. 077/4872-266 wew. 114.