Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
o g ł a s z a

że na podstawie art. 24 ust.8 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2006r Nr.123, poz. 858 – tekst jednolity; zmiana w Dz.U.z 2007r Nr.147, poz.1033) z dniem 1 lutego 2009 r. wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie gminy Bierawa w okresie 01.02.2009 do 31.01.2010 r.

DOCTaryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc (53,00KB)

Rada Gminy na  sesji w dniu 04 lutego 2009r. uchwaliła dopłaty  dla odbiorców usług do ceny odprowadzanych  ścieków   
DOCuchwała.doc (32,00KB)