Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019
Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 10 /10

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 28 grudnia  2010r.
 
 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011  zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały nr III/ 7/10  Rady Gminy Bierawa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bierawa na rok 2011, zarządza się co następuje:
 
 
§ 1.
 
  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
  2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 9 rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, przyjętego uchwałą nr III/12/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 grudnia 2010r.
 
§ 2.
 
  1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:
1)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa.
2)      na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl
 
2. Termin 21 dni liczy się od dnia 29 grudnia 2010r.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
               
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/10
 
OGŁOSZENIE
 otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2011 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
 
 
I.                   RODZAJ ZADANIA  
 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy,  podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji.
 
2. Zakres realizacji zadania obejmuje:
1)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
2)      prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
3)      podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej,
4)      zabezpieczenie kadry szkoleniowej,
5)      organizowanie imprez sportowych i turniejów, np. tenis stołowy, szachy, piłka siatkowa, gminne turnieje piłkarskie wsi,
6)      udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa, zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek,
7)      zakup sprzętu sportowego,
8)      promocję osiągnięć sportowych.
 
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA   
 
1. Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, w budżecie gminy roku 2011 przeznaczono kwotę dofinansowania w łącznej wysokości  - 154.500 zł.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie oddzielnie dla wymienionych sołectw, jako odrębne  zadania z następującym dofinansowaniem:
1) na realizację zadania w Bierawie                   -  do kwoty   15.860 zł
2) na realizację zadania w Dziergowicach          -  do kwoty   42.060 zł
3) na realizację zadania w Kotlarni i Goszycach  -  do kwoty   31.860 zł
4) na realizację zadania w Starej Kuźni              -  do kwoty   25.160 zł
5) na realizacje zadania w Starym Koźlu            -  do kwoty   39.560 zł
 
 
III.        ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1.      Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wsparcia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 
2.      O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, którymi w myśl art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3.      Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
4.      Dotacja będzie przekazywana w transzach na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy.
 
5.      Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 
6.      Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 
IV.             TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA      
 
1.        Zadanie musi być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r.
2.        Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
3.        Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
4.        Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym specjalistyczną kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 
 
V.                TERMIN SKŁADANIA OFERT    
 
1.      Ofertę na realizację wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
2.      Ofertę na realizację wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2011r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 
3.      Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
VI.         TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
 
1.      Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 
2.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 
3.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 
4.      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) i umocowanie osób go reprezentujących,
2)      sprawozdanie merytoryczne - z działalności za rok ubiegły,
3)      sprawozdanie finansowe - sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, składające się z: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – za rok 2009 wraz z oświadczeniem o przedłożeniu sprawozdania finansowego za rok 2010 w terminie do 31 marca 2011r.
 
 
5.      Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:
    a) terminowość złożenia oferty,
    b) kompletność załączonej dokumentacji,
    c) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia.

    2) Kryteria merytoryczne:

    1) możliwość realizacji zadania przez oferenta (zasoby rzeczowe i kadrowe),
    2) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
    3) doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu upowszechniania
        kultury fizycznej i sportu,
    4) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na
        realizację zadania,
    5) wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy
        i praca społeczna członków,
    6) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
        których zadanie będzie realizowane,
    7) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas
        zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy,
    8) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w 
        odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  
6.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 
7.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 
8.      O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
9.      Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
 
VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
 
Gmina Bierawa zarówno w roku 2009, jak i w 2010 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:
- w roku 2009 w łącznej kwocie –  140.000 zł
- w roku 2010 w łącznej kwocie –  150.000 zł
 
Realizatorem zadania były:
1)   Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”    – 2009r. – 39.000 zł; 2010r. – 38.660 zł
2)   Ludowy Zespół Sportowy „Odra” Bierawa – 2009r. – 15.000 zł; 2010r. – 15.460 zł
3)   Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” w Dziergowicach – 2009r. - 35.500 zł; 2010r. – 40.960 zł
4)   Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Stara Kuźnia  – 2009r. - 20.500 zł; 2010r. – 23.960 zł
5)   Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia”                     – 2009r. – 30.000 zł; 2010r. – 30.900 zł
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert.
2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację  zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.

                                                              
                                                                    Wójt Gminy
                                                               Ryszard Gołębowski