Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia

Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 17 stycznia 2011 roku
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
- ochrony zdrowia  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy z dnia 17 stycznia 2011r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony zdrowia w roku 2011:
 
Lp.   Nazwa oferenta                     Przyznana dotacja
 
1.    Caritas Diecezji Opolskiej              135.000 zł
 
 
 
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2011 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę  135.000,- zł  Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  135.000,- zł. Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.
 
 
 
                                                    Wójt Gminy Bierawa
                                                    Ryszard Gołębowski