Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

OGŁOSZENIE
 otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2011 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych,  przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
 
I.         RODZAJ  ZADANIA  
 
  Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych
  i etnicznych
 
2. Zakres realizacji zadania obejmuje działania zmierzające do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości poprzez:
 
1)     wspieranie inicjatyw kulturowych mniejszości narodowych i etnicznych,
2)     wspieranie wydarzeń mających na celu ochronę i propagowanie kultury mniejszości narodowych oraz organizację imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości,
3)     działalność świetlicową,
4)     wspieranie wartościowych programów edukacji kulturalnej,
5)     wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej,
6)     promowanie tradycji regionalnych w kraju i poza granicami kraju.
 
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 
     ZADANIA   
 
1.      Na realizację zadania w 2011 roku planuje się dofinansowanie w łącznej wysokości 18.000 zł.
 
2.      Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
3.      Dopuszcza się uwzględnienie do 4 ofert na realizację różnych projektów w ramach założonych celów.
 
III.        ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1.      Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wsparcia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.
 
2.      O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, którymi w myśl art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3.      Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
4.      Dotacja będzie przekazywana w transzach na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy.
 
5.      Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 
6.      Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 
IV.             TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA      
 
1.        Zadanie musi być realizowane w 2011 roku zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością, obowiązującymi standardami w zakresie opisanym w ofercie.
2.        Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
3.        Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
4.        Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki
i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym  kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 
 
V.                TERMIN SKŁADANIA OFERT    
 
1.      Ofertę na realizację wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).
 
2.      Ofertę na realizację wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2011r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych” w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 
3.      Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
VI.         TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY
 
1.      Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 
2.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 
3.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 
4.      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1)      Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
3)      sprawozdanie finansowe - sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, składające się z: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej – za rok 2009 wraz z oświadczeniem o przedłożeniu sprawozdania finansowego za rok 2010 w terminie do 31 marca 2011r.
 
 
5.      Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:
    a) terminowość złożenia oferty,
    b) kompletność załączonej dokumentacji,
    c) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia.

    2) Kryteria merytoryczne:

    1) możliwość realizacji zadania przez oferenta (zasoby rzeczowe i kadrowe),
    2) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
    3) doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz
        mniejszości narodowych,
    4) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na
        realizację zadania,

    5) wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy
        i praca społeczna członków,
    6) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
        których zadanie będzie realizowane,
    7) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas 
        zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy,
    8) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
        w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
  
6.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 
7.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 
8.      O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
9.      Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
 
VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
 
Gmina Bierawa zarówno w roku 2009, jak i w 2010 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy: - w roku 2009 – 18.000 zł i w roku 2010 –  18.000 zł
 
Realizatorem zadania było Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert.
2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację  zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania 
    z jego realizacji.

 
                                                               Wójt Gminy
                                                                            Ryszard  Gołębowski                              

 

PDFwzór oferty (254,50KB)