Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
z dnia 24 marca 2011r.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § i § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. z 1998r. Nr 93, poz. 592), Wójt Gminy Bierawa, z siedzibą w Bierawie przy ulicy Wojska Polskiego 12
 
ogłasza otwarty konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert na realizację świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w roku 1999, zameldowanych na terenie Gminy Bierawa wraz z dostawą szczepionki.
 
I.   Przedmiot konkursu:
 
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona usługa szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi HPV trzema dawkami szczepionki czterowalentnej, w sumie u co najmniej 37 dziewcząt urodzonych w roku 1999, zameldowanych na terenie Gminy Bierawa (do dnia ogłoszenia konkursu).
 
II. Zakres usługi obejmuje:
 
1)            zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (szczepionka przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka  ludzkiego HPV wywołanym przez typ 6, 11, 16, 18),
2)            wykonanie usługi szczepień,
3)            edukacja rodziców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV.
 
III. Okres realizacji usługi:
 
Realizacja  usługi winna rozpocząć się w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, a zakończyć do dnia 30 listopada 2011r., z ostatecznym rozliczeniem zadania w terminie 14 dni od daty złożenia faktury, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2011r.
 
IV. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu
 
Z warunkami konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki prozdrowotnej polegającego na wykonaniu szczepienia HPV w roku 2011, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w terminie od dnia 28 marca do 08 kwietnia 2011r. w Urzędzie Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12 pok. 43.
 
V. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
 
W konkursie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej), które zapewnią  wykonanie usługi na terenie Gminy Bierawa.
 


VI. Miejsce i termin składania ofert
 
1.            Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnego należy składać bezpośrednio lub przesyłką pocztową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych – szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV” – w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa ul. W. Polskiego 12 w terminie od 28 marca – 08 kwietnia 2011r., przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Gminy.
 
2.            Formularz oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Bierawa w godzinach pracy Urzędu lub pobrać ze strony internetowej.
 
3.            Oferta powinna zawierać:
1)      dane o oferencie:
                                    a)     nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej/ podmiotu oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
                                    b)     imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru 
i oznaczenie organu dokonującego wpisu (w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej),
2)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
3)      informację o warunkach lokalowych, wyposażeniu w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do wykonania usługi,
4)      informację o kwalifikacjach zawodowych i liczbie osób wykonujących określone zadanie,
5)      proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją należności,
6)      proponowany czas trwania umowy
 
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści obowiązującego formularza oferty.
 2. Oferta oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczęcią firmową, podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby  upoważnione do reprezentowania oferenta.
 3. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w treści oferty.
 4. Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą mieć adnotacje „za zgodność
  z oryginałem” na każdej stronie oraz pieczątkę, datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie ofert.
 
V. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu
 
 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 15 kwietnia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, przez powołaną komisję konkursową.
 2. Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz.592).
 3. Gmina zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień.
 4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
VI. Kryteria wyboru oferty:
 
 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, która wskaże najkorzystniejszą ofertę albo stwierdzi, że żadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem.
 2. Jeżeli do postępowania konkursowego zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, zostanie
  ona przyjęta przez udzielającego zamówienie, jeśli spełni ona określone wymagania.
 3. Cena usługi może być negocjowana za zgodą oferenta.
 4. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zaproponowania oferentowi, za jego zgodą, wykonanie większej lub mniejszej liczby szczepień niż określona w ofercie.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
 1. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 3. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty.
 4. Szczegółowe warunki realizacji usługi określi umowa zawarta pomiędzy Gminą a wybranym podmiotem, która będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia
  30 listopada 2011r., chyba, że nastąpią okoliczności na podstawie których zostanie wypowiedziana.
 5. Jednostka realizująca zadanie, wyłoniona w wyniku konkursu, nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce, pod rygorem unieważnienia umowy.
 6. Podmioty, które złożyły oferty zostaną powiadomione o wynikach konkursu pisemnie w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
 7. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć również do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia.
                                              
 DOCoferta - wzór.doc (71,50KB)