Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Projekt 8.1.1

pi_NSS_itd.jpeg

 Konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 8.1.1 Priorytet VIII PO KL

W dniu 17.03.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków od dnia 17.03.2011 r. do dnia  19.04.2011 r.

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektu:

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

 

3. Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Ogółem:                                                                                9 527 985,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS:                                        8 098 787,25 PLN

w tym wsparcie finansowe krajowe:                                   1 429 197,75 PLN

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:

-  wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) - z uwzględnieniem kryterium dostępu określonym w pkt 2.1.2 niniejszej Dokumentacji Konkursowej - dotyczy 1 i 2  typu projektu,

- przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń - dotyczy 3 typu projektu,

- osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową - dotyczy 3 typu projektu,

- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową - dotyczy 3 typu projektu.

 

Grupy docelowe

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.1.1 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

- przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno - prawnej) -   dotyczy 1, 2 typu projektów.

- pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy   - dotyczy 3 typu projektu.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 17.03.2011r. do 19.04.2011r. w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00. W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pokl.opole.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_poklo&lad=a&id_dzi=0&id_dok=1845&id_men=1&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0

 

Z poważaniem

 

Michaela Drzymota

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu

Plac Wolności 1

47 - 220 Kędzierzyn - Koźle

 

tel. 77 472 32 05    77 472 32 05     

tel. / fax. 77 483 70 03

e-mail:lpi@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 

 

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

www.rpo.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl