Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Jelcz 004

PICT5919.jpeg

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bierawa ogłasza  II  przetarg ustny nieograniczony. 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 004, rok produkcji 1992r, numer rejestracyjny OET 6034, przebieg 13206 km

Cena wywoławcza wynosi:  12 960 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2011r o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1300 zł w gotówce nie później niż do dnia 09.05.2011r na rachunek bankowy Urzędu 25124016591111000025919936 lub w kasie Urzędu Gminy do godz. 9.00

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Samochód można oglądać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierawie po wcześniejszym zgłoszeniu Prezesowi Waldemarowi Winiarskiemu tel. 601897770

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela  Karina Kubina pok. Nr 37 tel. 774872266 wew. 124

PICT5919.jpeg PICT5920.jpeg PICT5921.jpeg PICT5922.jpeg

PICT5924.jpeg PICT5925.jpeg PICT5928.jpeg PICT5929.jpeg

PICT5931.jpeg PICT5932.jpeg

 


Regulamin 

przeprowadzenia II przetargu ustnego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 004 będącego w użytkowaniu jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Bierawie.

1.     Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 004, rok produkcji 1992, numer rejestracyjny OET 6034.

2.      Celem przetargu jest pozyskanie najwyższej ceny za sprzedaż w/w pojazdu

3.      Przetarg ustny, publiczny i nieograniczony, tzn, że mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy.

4.      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości                           1 300 zł słownie: jeden tysiąc trzysta złotych

      Na rachunek bankowy 25124016591111000025919936 

      lub do kasy Urzędu Gminy Bierawa  w terminie do 09.05.2011r  godz. 9.00

5.      Przetarg odbędzie się w dniu  09.05.2011r  o godz. 9.30

      W siedzibie Urzędu Gminy Bierawa pok. Nr 24

6.      Wartość pojazdu wynosi 12 960 zł słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  złotych

7.      Ustala się wysokość postąpienia  na 100 zł( słownie: sto złotych)

8.      Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

9.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden         z uczestników zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

10.  Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

11.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.

12.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

13.  Osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg jest zobowiązana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy kupna sprzedaży. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.  Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się  z regulaminem przetargu i jego akceptacją.

15.  Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych przyczyn.

16.  Umowa kupna – sprzedaży zostanie bezzwłocznie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca samochodu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W przypadku opóźnienia się przez Nabywcę w uiszczeniu ceny nabycia Gmina Bierawa będzie miała prawo do bezzwłocznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zaś Nabywca traci prawa wynikające oraz wpłacone wadium.