Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

WYBORY ŁAWNIKÓW

 

O G Ł O S Z E N I E
 
 
Rada Gminy Bierawa informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu na kadencję 2012 – 2015 w nieprzekraczalnym  terminie  do dnia 30 czerwca 2011r.  
 
Zgłoszenia przyjmowane są w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Bierawa w pokoju nr 45 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Stosownie do treści art.  162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatów na ławników mają prawo zgłaszać:
  1. prezesi sądów,
  2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Bierawa ( wymóg określony zmienioną ustawą obowiązującą od dnia 14.06.2011r.).
 
 
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego przez obywateli, do karty dołącza się listę osób zgłaszających kandydata.
Wzór karty zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Gminy Bierawa. Można go również pobrać ze strony internetowej: www.bierawa.pl  

 RTFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.rtf (58,40KB)
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób DOCLista osób zgłaszających kandydata na ławnika[1].doc (48,50KB)
 
Tryb zgłaszania kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011r.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłyną do rady gminy po upływie wskazanego terminu, pozostawione zostaną bez biegu.
 
Ławnikiem może być wybrana osoba, która:
  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
  4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  6. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Spośród zgłoszonych kandydatów, Rada Gminy wybierze ogółem 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.