Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - DOTYCZĄCA CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2011 roku rozpoczyna działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl).
Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG (wpisy aktualne i zawieszone).
Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bierawa, którzy dokonali wpisu do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie – zobowiązani są pilnie zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.
Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIDG bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 dotyczący rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych (publikowany na stronie internetowej BIP Ministra Gospodarki w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1).
Znowelizowane przepisy przewidują złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpisie do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem albo zaufanym profilem e-PUAP.
 
System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem, przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.
 
Ustawodawca przewidział też możliwość składania wniosków osobiście przez przedsiębiorcę w formie papierowej w urzędach gmin lub przesłania wniosku listem poleconym na adres gminy (własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza).
W takim przypadku Gmina przekształci wniosek w formę dokumentu elektronicznego
i wprowadzi w stosownym czasie do CEIDG. Z uwagi na to, że ewidencja gminna była tworzona od 1989 roku, w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, zachęcamy przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów będących w ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Bierawa, tak aby stan wpisu był zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, a także po to, aby Urząd mógł przekazać do CEIDG dane aktualne i bez błędów.
Informujemy, że zmiana wpisu nie podlega opłacie, a powiadomienie o zmianie wpisu Urzędu Skarbowego, Statystycznego, ZUS i KRUS spoczywa na organie ewidencyjnym, którym do chwili przekazania przedsiębiorcy do CEIDG jest Wójt Gminy Bierawa.