Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

PFRON

 pfron1.jpeg

 

„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji programu „ Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 10.09.2011 r.  do 10.10.2011 r.  w danym roku nauki.

Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na stronie internetowej  PFRON www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz załączniki”) jak również w tut. Oddziale pod nr tel. (77)887 20 27 lub (77) 423 29 93.

 

* * *

 

„PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”.

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że do dnia 31 października 2011 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumacza migowego w roku akademickim/szkolnym 2011/2012 w ramach realizacji programu „PITAGORAS 2007”.

 Adresatami programu są uczelnie oraz szkoły policealne.

Uczestnikami programu są osoby niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głuchoniedowidzące, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, studiują, uczą się w szkołach policealnych lub uczą się na kursach przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, organizowanych przez uczelnie oraz zgłaszają potrzebę korzystania z usług tłumacza migowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz druki wniosków można uzyskać w Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Bronisława Kraszewskiego 8-16 oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).