Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zmiana ustawy

1.jpeg
1.jpeg 2.jpeg

 

Podpisana w dniu 15 lipca przez Prezydenta RP ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw doczekała się urzędowej publikacji. Jej tekst zamieszcza Dziennik Ustaw nr 152 z dnia 25 lipca 2011 r., poz. 897.  Ustawa jako całość zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, jednakże dla określonych w ustawie przepisów przewidziano opóźnione terminy obowiązywania.
 
W odniesieniu do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości wprowadzono dwa dodatkowe takie terminy.
1) Od 1 stycznia 2013 r. zaczną obowiązywać przepisy nakładające kary pieniężne na tych przedsiębiorców i gminnych jednostek organizacyjnych uprawnionych do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy będą:
-przekazywać gminom sporządzane nierzetelnie, bądź po terminie kwartalne sprawozdania odnoszące się do ilości, jak i jakości odpadów,
-działać bez umów podpisanych z gminami,
-zaniedbywać obowiązki osiągania w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu i ograniczania masy deponowanych na składowiskach degradowalnych biologicznie odpadów komunalnych mierzonych w odniesieniu do masy odebranych przez nich odpadów komunalnych.
Kary pieniężne będą też nakładane na gminy, które przekażą jednostkom nadrzędnym nierzetelną sprawozdawczość, jak i nie dochowają terminów jej przekazania w odniesieniu do postępowania z odpadami komunalnymi na zarządzanym przez nią obszarze.
Odtąd zacznie również obowiązywać pakiet przepisów nakładających na gminy obowiązek uzyskiwania wymaganych ograniczonych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania, a mierzonych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. według przyjętych wagowych poziomów całkowitej masy odpadów:
-do 16 lipca 2013 r. -  do nie więcej niż 50%,
-do 16 lipca 2020 r. -  do nie więcej niż 35%.
2) Od 1 lipca 2013 r. będą wprowadzone kary pieniężne dla gmin, których wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast zaniedbają obowiązki zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli.

Źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id1836,ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-2011-juz-opublikowana

 

Polska bliżej europejskich standardów w gospodarce odpadami


- To ustawa, dzięki której Polska upora się ze śmieciami i postawi na czysty las i krajobraz – deklaruje minister Kraszewski, odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wraz z objęciem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Sejm przyjął ustawę, która zagwarantuje Polsce dogonienie europejskich standardów. Mamy szansę uratować Polskę przed górą śmieci na wysypiskach i w lasach, dzięki rozwiązaniom, które od lat sprawdzają się u Szwedów, Niemców czy Szwajcarów.
Czyżby to już koniec z wywożeniem śmieci do lasu, tworzeniem dzikich wysypisk, podrzucaniem ich sąsiadom z osiedla obok? Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawy, która wprowadza rewolucję w gospodarce odpadami.
- Dzięki tej ustawie w Polsce może być czysto, a śmieci mogą stać się cennym i pożądamy surowcem, odbieranym od nas w sposób cywilizowany i przetwarzanym w sposób bezpieczny dla naszego zdrowia. Cieszę się niezmiernie, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została już ostatecznie zaakceptowana przez Parlament. Dzięki niej mamy szansę rozwiązać problem góry odpadów, pod jaką tonie Polska oraz osiągnąć unijne normy. Wiem, że Polacy oczekują od nas, abyśmy stworzyli prawo, które pozwoli uporać się z odpadami w kraju, samorządom da skuteczne narzędzie do organizacji odpowiedniego systemu, a przedsiębiorcom zagwarantuje konkurencyjne warunki prowadzenia działalności. Wierzę, że ta ustawa spełni te oczekiwania – skomentował minister Andrzej Kraszewski.
Dzięki zmianom w ustawie mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Zgodnie z ustaloną przez każdą gmina opłatą, każdy mieszkaniec będzie płacił za odbiór śmieci – wszystkich komunalnych odpadów, jakie wyprodukuje, w tym np. wielkogabarytowych. Stawka opłaty będzie określana przez gminę na podstawie kosztów zagospodarowania odpadów. Obliczana będzie za osobę lub w powiązaniu z powierzchnią lokali lub ilością zużywanej wody. Gminy będą mogły także dowolnie stosować stawki preferencyjne dla mieszkańców segregujących śmieci.
Samorządy dzięki ustawie zyskują narzędzia do realizacji obowiązków dbania o czystość i porządek na ich terenie. Dotychczas obowiązujące przepisy nie dawały gminie możliwości realnego egzekwowania płacenia za śmieci czy ich właściwego zgodnego z prawem zagospodarowania. W efekcie śmieci nielegalnie były wyrzucane do lasów czy rowów zatruwając glebę i wody podziemne.
Dla przedsiębiorców projekt ustawy wprowadza obowiązek uczestniczenia w przetargach organizowanych przez gminy na odbieranie odpadów. Po wejściu w życie ustawy, gminy rozpoczną wdrażanie systemu i organizowanie przetargów na ich obsługę. Dzięki uszczelnieniu systemu gospodarki odpadami do zagospodarowania „przybędzie” odpadów, które teraz zalegają w rowach i lasach. Oznacza to, że rynek dla przedsiębiorców, dotychczas szacowany na ok 5 mld złotych rocznie, może znacząco wzrosnąć. Tylko w zeszłym roku w Polsce zebrano ok. 12 mln ton odpadów komunalnych, a są to jedynie dane pochodzące od firm odbierających odpady – eksperci szacują, że obejmują tylko ok. 70 proc. mieszkańców.
Według ustawy gminy nie będą już musiały przeprowadzać referendum gminnego, którego wymóg w praktyce blokował przejęcie przez gminy zagospodarowania odpadów. Pozwoli to także na ustanowienie jednolitych zasad finansowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Tam, gdzie wprowadzono już zarządzanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez samorząd, wyeliminowano porzucanie odpadów np. w lasach czy spalanie ich w domowych piecach. Ponadto obniżone zostały stawki opłat za ich odbieranie i zagospodarowanie. Dzięki jednej podstawowej stawce nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu.
System, w którym samorząd lokalny zarządza odpadami obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.
Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta, który będzie miał na to 21 dni.
Przewidywane wejście w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.

Źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/15713_polska_blizej_europejskich_standardow_w_gospodarce_odpadami.html