Dzisiaj jest czwartek, 21 lutego 2019
Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu


Z A R Z Ą D Z E N I E   nr 170/2011

 


WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 22 grudnia  2011r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz projektu uchwały budżetowej przekazanej Radzie Gminy Bierawa, zarządza się co następuje:

 § 1.

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
  2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 10 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, przyjętego uchwałą nr XV/99/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2011r.
 

§ 2.

 

  1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 3.


1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:1)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa.

 
2)      na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

www.bip.bierawa.pl
3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa,

www.bierawa.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia  23 grudnia 2011r.

 
 

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 170/2011
 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 otwartego konkursu ofert

 

 

 

na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

 

 

 

I.                   RODZAJ ZADANIA  

 

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy,  podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych  form wypoczynku i rekreacji.

2. Zakres realizacji zadania obejmuje:


1)      prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,


2)      szkolenie sportowe zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich  – kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej, w tym zabezpieczenie kadry szkoleniowej,


3)      organizacja oraz udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym ubezpieczenie zawodników i  transport zawodników na zawody,


4)      uczestnictwo w turniejach sportowych, w szczególności promujących Gminę,

 

 

  5)      udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa, zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek,


6)      zakup sprzętu sportowego i utrzymanie urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,


7)      promocję osiągnięć sportowych.

 

 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ
      ZADANIA   

 

 

1. Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, w budżecie gminy roku 2012 przeznaczono  kwotę dofinansowania w łącznej wysokości  - 159.000 zł.

 

 
2.  Postępowanie konkursowe prowadzone będzie oddzielnie dla wymienionych sołectw, jako odrębne  zadania z następującym dofinansowaniem:


1) na realizację zadania w Bierawie                         - do kwoty  15.100  zł


2) na realizację zadania w Dziergowicach              - do kwoty   46.800 zł


3) na realizację zadania w Kotlarni i Goszycach   - do kwoty   27.000 zł


4) na realizację zadania w Starej Kuźni                   - do kwoty   25.000 zł


5) na realizacje zadania w Starym Koźlu                -  do kwoty   45.100 zł

 

 

 
 

III.        ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

 
1.      Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wsparcia realizacji zadania i udzieli na ten cel dotacji.

 

2.      Dotacja zostanie przyznana pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny oferty pod względem określonych kryteriów.


3.      O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, którymi w myśl art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


4.      Termin przekazania dotacji oraz wysokość poszczególnych transzy, jak również obowiązek złożenia sprawozdania ze zrealizowanego zadania zostaną określone w umowie.


5.      Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.


 

IV.             TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA      

 

 
1.        Zadanie musi być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r.

2.       Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.


3.        Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.


4.        Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym specjalistyczną kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.


 

V.                TERMIN SKŁADANIA OFERT    

 

 

1.      Ofertę na realizację wymienionego zadania należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).


2.      Ofertę na realizację wymienionego zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2012r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.


3.      Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


 

VI.         TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

 

1.      Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.


2.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.

 

 

3.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

4.      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

 

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru bądź ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

 

 

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną  niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów).

3)  statut oferenta,


4) dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą lokalową, na którym zadanie będzie  realizowane lub kopia umowy potwierdzającej prawo do dysponowania taką nieruchomością,5) dokument wskazujący osoby do reprezentowania organizacji i składania oświadczeń woli.


5.      Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:
    a) terminowość złożenia oferty,
    b) kompletność załączonej dokumentacji,
    c) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia.

    2) Kryteria merytoryczne:

    1) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu,
    2) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym:
        - kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

        - fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniająca prawidłową realizację
          zadania,
        - posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
        - zaplecze lokalowo – sportowe,
    3) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację 
        zadania,
    4) wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
         społeczna członków,
    5) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych
         przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy (jeżeli zadanie było realizowane),
      6) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
         zakresu rzeczowego zadania.   

6.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.


7.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.


8.      O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

9.      Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.


 

VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

 

 

Gmina Bierawa zarówno w roku 2010 jak i w 2011 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:


- w roku 2010 w łącznej kwocie –  149.940 zł

 

- w roku 2011 w łącznej kwocie -   154.500 zł


Realizatorem zadania były:

 

 

1)   Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”    – 2010r. – 38.660 zł, w 2011r. – 39.560 zł


2)   Ludowy Zespół Sportowy „Odra” Bierawa – 2010r. – 15.460 zł, w 2011r. - 15.860 zł


3)   Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” w Dziergowicach – 2010r. – 40.960 zł, w 2011r. - 42.060 zł

 

4)   Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Stara Kuźnia  – 2010r. – 23.960 zł, w 2011r. - 25.160 zł

 

5)   Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia”   – 2010r. – 30.900 zł, w 2011r. - 31.860 zł

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację  zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

 

3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.