Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

UDSKIOR

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH

DEPARTAMENT STOWARZYSZEŃ
I SPRAW SOCJALNYCH

Warszawa, dnia 3 lutego 2012 r.

 

Szanowni Państwo,

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2012 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikającej z art. 19 ust 1-5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bodących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 42, póz. 371 ze zm.). Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl). Jednocześnie pragniemy wyrazić przekonanie, że mimo braku ww. środków nie zostaną pominięte najistotniejsze potrzeby socjalne kombatantów i innych osób uprawnionych spełniających kryteria ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 175, póz. 1362 ze zm.). Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; tel. 22 661-87-41; faks 22 661-90-73 http://www.udskior.gov.pl

Ponadto, w związku z wynikającym z postępującego wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz  niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, który stanowi, iż kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów i o dalsze dokładanie starań w celu zapewnienia pełnej realizacji tego przepisu prawa.

            Korzystając z niniejszej okazji, chcielibyśmy wyrazić Państwu wdzięczność za dotychczasową udaną współpracę.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Departamentu

Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych 

Jacek Dziuba

 

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; tel. 22 661-87-41; faks 22 661-90-73
http://www.udskior.gov.pl