Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Alkohol

 


zakaz_spozywania_alkoholu-300x300.gif

 

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY                

 

 

Warszawa, dnia 16 września 2012 r.

 

Decyzja

 

 Na podstawie art. 27c ust. 1 oraz art. 31a ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm) w zw. z art 104 § 1, art. Art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr98, poz.1071, z późń zm.):

1.) wstrzymuje prowadzanie do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 1 miesiąca, napojów alkoholowych o zawartości  powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej;

2.) decyzji w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 16 września 2012 r. w związku z uzyskaniem przez Głównego inspektora Sanitarnego, w ramach wykonywanych zadań, informacji o wystąpieniu na terytorium Republiki Czeskiej przypadków zagrożenia życia i zdrowia ludzi, spowodowanych wprowadzeniem do obrotu skażonego alkoholu oraz odnotowanymi przypadkami śmiertelnych zatruć tymi produktami, Główny Inspektor Sanitarny uznał za zasadne wydanie decyzji zabezpieczającej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przed skutkami spożycia ww. napojów alkoholowych. Z tych też względów, korzystając z zagwarantowanych ustawowo kompetencji Główny Inspektor Sanitarny uznał za w pełni uzasadnienie wydanie decyzji administracyjnej wstrzymującej wprowadzenie do obrotu na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu, które zostały wyprodukowane na terenie Republiki Czeskiej. Wstrzymanie wprowadzenia do obrotu nastąpi na okres 1 miesiąca, tj. okres w ciągu którego wykonane zostaną niezbędne badania nad zawartością zabezpieczonych napojów alkoholowych, w celu potwierdzenia czy stwarzają one realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.    

             Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz potrzebę doraźnego działania, mającego na celu przeciwdziałanie skutkom jakie może spowodować spożycie skażonego alkoholu (art. 108§ 1 k.p.a.).

            Przepis art. 27c ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnia Głównego Inspektora Sanitarnego do wydania generalnego aktu administracyjnego, stanowiącego wyraz doraźnego, profilaktycznego działania (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt VII SA./WA 1830/11). Działanie zapobiegawcze podjęte na podstawie niniejszej decyzji, znajdującej swoje prawne uzasadnienie w art..27c ust. 1 i art. 31a ust.1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pozwoli zatrzymać produkty, zabezpieczyć ich próbki i nakazać zaprzestanie działalności w tym zakresie (art.27c ust 3), na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań bezpieczeństwa produktów.           

 

p.o Głównego Inspektora Sanitarnego

Marek Posobkiewicz