Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

R0ZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia   15 stycznia 2013 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
 
Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013, wybrano oferty niżej wymienionych podmiotów:
 
Lp.      Nazwa podmiotu                                       Przyznana dotacja
 
1.         Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni             27.000 zł.
2.         Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle” w Starym Koźlu      43.100 zł.
3.         Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  wDziergowicach        45.800 zł.
4.         Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach              25.100 zł.
 
 
 Łączna ilość ofert złożonych na rok 2013 wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę   141.000,- zł  Dofinansowaniem objęto 4 oferty na łączną kwotę  141.000,- zł.
Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 
Z wnioskodawcami zostaną spisane odrębne umowy dotyczące realizacji poszczególnych zadań.
 
Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
 
 
Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski