Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

                                       
Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 10 stycznia 2013 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu - ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz zarządzenia nr 336/2013 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2013 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2013:
 
Lp.       Nazwa oferenta                        Przyznana dotacja
 
1.         Caritas Diecezji Opolskiej                 137.000 zł
 
  
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2013 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   137.000,- zł  Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  137.000,- zł.
 
Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.
 
Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej .
 
 
Wójt Gminy Bierawa
Ryszard Gołębowski