Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 348/2013
z dnia 12 marca 2013 r.

 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm) oraz uchwały nr V/22/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 31.01.2011r.,  Wójt Gminy Bierawa, z siedzibą w Bierawie przy ulicy Wojska Polskiego 12
 
ogłasza otwarty konkurs ofert  na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego trzema dawkami szczepionki czterowalentnej przeciwko wirusowi HPV, na terenie Gminy Bierawa w roku 2013,  wraz z dostawą szczepionki.
 
I.   Przedmiot konkursu:
 
Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona usługa szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi HPV trzema dawkami szczepionki czterowalentnej, w sumie u max.  29 dziewcząt urodzonych w roku 2001, zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa (posiadających zameldowanie na pobyt stały).
 
II. Zakres usługi obejmuje:
 
1)            edukację rodziców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV.
2)            zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (szczepionka przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka  ludzkiego HPV wywołanym przez typ 6, 11, 16, 18),
3)            wykonanie usługi szczepień.
 
III. Okres realizacji usługi:
 
Realizacja  usługi winna rozpocząć się w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, a zakończyć do dnia 15 grudnia 2013 r., z ostatecznym finansowym rozliczeniem zadania w terminie do dnia 27 grudnia 2013r.
 
IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
 
1. Do składania ofert uprawnione są podmioty, które świadczą usługi w zakresie zgodnym
     z przedmiotem konkursu ofert i zapewnią wykonanie usługi na terenie Gminy Bierawa.  
 
2. Oferenci winni :
 
    1) złożyć ofertę zgodną z wymogami określonymi w ogłoszeniu,
    2) dysponować wykwalifikowanym personelem medycznym,
    3) zapewnić właściwe warunki lokalowe – pomieszczenia, w których będą realizowane
         świadczenia spełniające wymogi ogólne, umożliwiające wykonanie badania lekarskiego
         wraz z wywiadem, gabinet zabiegowy.
 
V. Miejsce i termin składania ofert
 
1.      Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, według wzoru określonego
w załączniku nr 2 do zarządzenia.
2.      Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnego należy składać bezpośrednio lub przesyłką pocztową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych – szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV na terenie Gminy Bierawa” – w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa ul. W. Polskiego 12 w terminie do 27 marca 2013r., przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Gminy.
 
3.      Formularz oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Bierawa w godzinach pracy Urzędu lub pobrać ze strony internetowej.
 
 
4.      Oferta oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczęcią firmową, podpisane
i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby  upoważnione do reprezentowania oferenta.
 
5.      Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w treści oferty.
 
6.      Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą mieć adnotacje „za zgodność
z oryginałem” na każdej stronie oraz pieczątkę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie ofert.
 
VI. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu
 
 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 5 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, przez powołaną komisję konkursową.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień.
 3. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
 
VII. Kryteria wyboru oferty:
 
 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, która wskaże najkorzystniejszą ofertę albo stwierdzi, że żadna
  z ofert nie została przyjęta.
 2. Jeżeli do postępowania konkursowego zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, zostanie
  ona przyjęta przez udzielającego zamówienie, jeśli spełni określone wymagania.
 3. Cena usługi może być negocjowana za zgodą oferenta.
 4. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zaproponowania oferentowi wykonanie większej lub mniejszej liczby szczepień niż określona w ofercie.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 3. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty.
 4. Szczegółowe warunki realizacji usługi określi umowa zawarta pomiędzy Gminą, a wybranym podmiotem, chyba, że nastąpią okoliczności na podstawie których zostanie wypowiedziana.
 5. Jednostka realizująca zadanie, wyłoniona w wyniku konkursu, nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce, pod rygorem unieważnienia umowy.
 6. Podmioty, które złożyły oferty zostaną powiadomione o wynikach konkursu pisemnie
  w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
 7. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć również do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia.

Wójt Gminy
Ryszard Gołębowski

DOCwzór oferty.doc (66,00KB)