Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Regulamin

i2.gif

Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Bierawa

 

UCHWAŁA NR XXVII /182 /2012

RADY GMINY BIERAWA

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystośc

i i porządku na terenie Gminy Bierawa

 

§ 4.

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz systematycznego wykaszania traw z terenu przylegającego do posesji, położonego pomiędzy drogą publiczną a nieruchomością.

 

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

 

Plik do pobrania:

PDFRegulamin utrzymania czystosci.pdf (273,46KB)