Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

CEIDG

CEIDG logo.jpeg

Od dnia 01 lipca 2011 roku uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego pod adresem  https://prod.ceidg.gov.pl

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do CEIDG następuje za pośrednictwem elektronicznego formularza. Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem albo zaufanym profilem e-PUAP. System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem, przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

Nowe prawo przewiduje również możliwość składania osobiście przez przedsiębiorcę wniosków w formie papierowej, w urzędach gmin lub przesłania takiego wniosku listem poleconym na adres Urzędu (wtedy własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza). Prawidłowo wypełniony wniosek papierowy Urząd przekształci w formę dokumentu elektronicznego i wprowadzi go w stosownym czasie do CEIDG.