Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja

Dnia 29 listopada 2013r. upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu opracowywanego obecnie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa (dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. dokumenty udostępnione były do publicznego wglądu w terminie od 24 października 2013r. do 29 listopada 2013r. w Urzędzie Gminy Bierawa w pokoju nr 37 (w godzinach pracy Urzędu).

Obecnie dokumenty te nie są wyłożone do publicznego wglądu, ale wobec faktu, że uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dla terenów położonych w sołectwach Bierawa i Lubieszów) gminy Bierawa można składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 roku, niniejszym w celach informacyjnych, dokumenty, które były wyłożone do publicznego wglądu i dostępne w Urzędzie Gminy Bierawa, obecnie zostały udostępnione są na stronie internetowej www.bierawa.pl

 

PDFZmiana studium - część tekstowa.pdf (1,78MB)

JPEGZmiana studium - część graficzna.jpeg (201,31KB)

PDFStrona tytułowa.pdf (66,91KB)

PDFPrognoza.pdf (4,12MB)

PDFZałącznik nr 1 - Obszary chronione.pdf (3,01MB)

PDFZałącznik nr 2 - Uwarukowania przyrodnicze.pdf (2,52MB)