Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY BIERAWA
 
z dnia   16 stycznia 2014 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014, oferty złożyły następujące podmioty:
 
1.         Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                               
2.         Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” w Dziergowicach             
3.         Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach 
                                 
 Łączna ilość ofert złożonych na rok 2014 wyniosła 3 na wnioskowaną kwotę  110.800 ,- zł
Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  110.800 zł, w tym:
Lp.            Nazwa podmiotu                              Przyznana dotacja
 
1.      Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni           29.800 zł.
2.      Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” w Dziergowicach      49.400 zł.
3.      Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach            31.600 zł.
 
 
Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
 
 
                                                                         Wójt Gminy Bierawa
                                                                         mgr Krzysztof Ficoń