Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Ogłoszenie
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 9 stycznia 2014 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
- ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz zarządzenia nr 493/2014 Wójta Gminy z dnia 9 stycznia 2014 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2014:
 
Lp.     Nazwa oferenta                       Przyznana dotacja
 
1.     Caritas Diecezji Opolskiej                  138.000 zł
 
 
 
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2014 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   138.000,- zł
Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  138.000,- zł.
 
Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.
 
Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej .
 
 
                                                         Wójt Gminy Bierawa
                                                             Krzysztof Ficoń