Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu kultury fizycznej

 

OGŁOSZENIE
 
WÓJTA GMINY BIERAWA
 
z dnia   10 marca 2014 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), ogłasza się, że w otwartym uzupełniającym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014, ofertę złożył jeden podmiot - Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.                               
 
Łączna ilość złożonych ofert wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę  38.200,- zł
Oferta spełniła wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Gmina powierzyła Oferentowi realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji w kwocie 38.200 zł
 
Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
 
 
                                                                            Wójt Gminy Bierawa

                                                                             mgr Krzysztof Ficoń