Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

OGŁOSZENIE
 
Wójta Gminy Bierawa
z dnia  8 stycznia 2015 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu - ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i poz. 1146) oraz zarządzenia nr 2/2015 Wójta Gminy z dnia 8 stycznia 2015 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2015 :
 
Lp.           Nazwa oferenta                                     Przyznana dotacja
 
1.               Caritas Diecezji Opolskiej                           142.000 zł
 
 
 
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2015 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   142.000,- zł
Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  142.000,- zł.
 
Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.
 
Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej .
 
 
                Wójt Gminy Bierawa
                     Krzysztof Ficoń