Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY BIERAWA
 
z dnia   16 stycznia 2015 roku
 
 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych
 
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118, ze zm.), ogłasza się, że  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania     
i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015, oferty złożyły następujące podmioty:
 
1.         Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                
2.         Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” w Dziergowicach             
3.         Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
4.         Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.                                       
 
Łączna ilość ofert złożonych na rok 2015 wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę  154.000,- zł
Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę 154.000 zł, w tym:
Lp.    Nazwa podmiotu                                                    Przyznana dotacja
 
1.      Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni  -       30.450 zł
2.      Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” w  Dziergowicach  - 60.450 zł
3.      Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach          - 35.550 zł
4.      Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”                         -   27.550 zł
 
 
Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
 
 
                                                                 Wójt Gminy Bierawa
                                                                  mgr Krzysztof Ficoń