Dzisiaj jest czwartek, 21 marca 2019
Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Załącznik do zarządzenia nr 659/2014
                                    z dnia 9 grudnia 2014 r.

 
 
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację  w roku 2015 zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia
i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

 
 
I.              RODZAJ ZADANIA
 
Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia
i rehabilitacja lecznicza.
 
  
II.           WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA   
 
Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, w budżecie gminy na rok 2015 przeznaczono kwotę dofinansowania w wysokości   142.000 zł.
 
  
III.        ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 
1.      Zlecenie realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt. I. będzie miało formę wspierania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
2.      O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, którymi w myśl art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3.      Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
4.      Dotacja będzie przekazywana w transzach na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy.
 
5.      Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia
w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 
6.      Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu
i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.


IV.         TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
1.      Zadanie musi być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.
  
2.      Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 
3.      Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 
4.      Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki
i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym specjalistyczną kadrę i bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 
 
V.    TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1.      Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I - należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 
2.      Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2014 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 
3.      Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY   WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN  DOKONANIA WYBORU OFERT
 
1.      Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym
i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 
2.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone
w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 
3.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 
4.      Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 
5.      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru bądź ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów).
 
  
6.      Określa się następujące kryteria wyboru ofert:

1) Kryteria formalne:
   
a) terminowość złożenia oferty,
    b) kompletność załączonej dokumentacji,
    c) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej
        złożenia i czy cele statutowe są zbieżne z zadaniem wymienionym
        w ogłoszeniu,

2) Kryteria merytoryczne:
   
a) możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:
        - kwalifikacje osób, przy udziale których  zadanie będzie
          realizowane  i doświadczenie  zawodowe w zakresie opieki 
          pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej, 
        - doświadczenie oferenta w realizacji wybranego typu zadań,
        - warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę, sprzęt i środki
           lokomocji,
        - dyspozycyjność kadry pielęgniarskiej,
        - ilość osób objętych realizacją zadania,
     b) proponowana jakość wykonania zadania, w tym wkład rzeczowy 
        i osobowy,
     c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania oraz
          wpływ realizowanego zadania na poprawę warunków opieki nad
         osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
    d) wysokość kosztów realizacji zadania,
    e) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
        w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
    f) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
 
7.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 
8.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 
9.      O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
10. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
 
VII.      INORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
 
Gmina Bierawa zarówno w roku 2013, jak i roku 2014 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Realizatorem zadania był Caritas Diecezji Opolskiej. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy:
w roku 2013 - 137.000 zł, w roku 2014 – 138.000 zł
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.      Gmina zastrzega sobie prawo odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 
2.      Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 
3.      Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania
z jego realizacji.
 
 
Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń