Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

 

IRZP.271.12.2014                                                                   Bierawa,  05.01.2015 r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa została wybrana oferta firmy:

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice.

Uzasadnienie wyboru oferty: największa ilość uzyskanych punktów w kryterium cena (70 pkt), parametry techniczne (15 pkt) oraz aspekty środowiskowe (15 pkt).

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 619 272,00 zł.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

cena

(70 pkt)

Kryterium parametry techniczne

(15pkt)

Kryterium aspekty środowiskowe

(15 pkt)

Ocena

(łączna ilość

punktów)

1.

„NAPRZÓD” Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144B

44-280 Rydułtowy

 

66,54

 

 

15

 

15

 

96,54

2.

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

 

70

 

15

 

15

 

100

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94      ust. 2 pkt 3, w związku z nieodrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego wykonawcy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.