Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach

IRZP.271.1.2014                                                                              Bierawa,  11.03.2014 r.

 

  

Wg rozdzielnika

  

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach została wybrana oferta firmy:

K+D Budownictwo Sp. z o.o., ul. Głubczycka 21, 47-200 Kędzierzyn – Koźle.

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 72 142,77 zł.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „BUDMED” Spółka z o.o.

ul. Chopina 16

47-400 Racibórz

 

Cena 100%

 

75,75

2.

P.P.U.H. PAGA-PRO Pandel Sebastian

ul. Piastowska 16

47-303 Krapkowice

 

Cena 100%

 

98,86

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ECOMPLEX” Grinspek Ewa

ul. Lipowa 2c

44-282 Łuków Śląski

 

Cena 100%

 

93,35

4.

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 21

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

Cena 100%

 

100

5.

Firma Handlowo- Usługowa Zygfryd Dapa

Ostrożnica, ul. Kościelna 23

47-280 Pawłowiczki

 

Cena 100%

 

81,14

6.

Usługi Inżyniersko – Budowlane

„BUDMISTRZ” Piotr Górski

ul. Piastowska 41a/8

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

Cena 100%

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

7.

Przedsiębiorstwo Budowlane

mgr inż. Władysław Górski

ul. Rudzka 103

47-400 Racibórz

 

Cena 100%

 

92,59

 

Z postępowania wykluczono następującego wykonawcę i odrzucono następujące oferty:

  1. Usługi Inżyniersko – Budowlane  „BUDMISTRZ” Piotr Górski

ul. Piastowska 41a/8

47-200 Kędzierzyn – Koźle

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 03.03.2014 r. firma Usługi Inżyniersko – Budowlane  „BUDMISTRZ” Piotr Górski z  Kędzierzyna – Koźla  złożyła ofertę, w której w wykazie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych nie wykazano 2 robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o wartości  minimum 80 000,00 zł brutto każda. Mimo wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia, Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagany dokument.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94      ust. 1 pkt 2 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.