Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II

 

IRZP.271.2.2014                                                                              Bierawa,  18.03.2014 r.

 

 

wg rodzielnika

 

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie, ul. Cicha i Jana Pawła II została wybrana oferta firmy:

Usługi Remontowo – Budowlane Nowak Wiesław, Rupniów 229, 34-652 Nowe Rybie.

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie  z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 110 085,00 zł.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

Usługi Remontowo – Budowlane

Nowak Wiesław

Rupniów 229

34-652 Nowe Rybie

 

Cena 100%

 

100

2.

Instalacje Grzewczo-Sanitarne

Andrzej Krężel

ul. Partyzancka 33

46-060 Prószków

 

Cena 100%

 

74,40  

3.

Zakład Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych „ROLES” S.C.

R.Michna & L.Gierucki

ul. Kopernika 4

47-451 Tworków

 

Cena 100%

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

4.

M-BUD Bogusław Kulczycki

ul. Krzemieniecka 68/3

45-332 Opole

 

Cena 100%

 

90,26

5.

SANIT Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 175

44-100 Gliwice

 

Cena 100%

 

64,23

6.

TGS Grzegorz Strugała

ul. Zakątek 19B

44-203 Rybnik

 

Cena 100%

 

75,90

7.

Zakład Usługowy Wielobranżowy

Jacek Pikuła

Trachy, ul. Raciborska 82

44-153 Sośnicowice

 

Cena 100%

 

60,19

8.

P.P.U.H. PAGA-PRO

Pandel Sebastian

ul. Piastowska 16

47-303 Krapkowice

 

Cena 100%

 

85,70

9.

TELNOW Nowak Dariusz

ul. Czarnieckiego 1

47-420 Kuźnia Raciborska

 

Cena 100%

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

10.

PLADA – ART

Łukasz Sokołowski

ul. Zielona 26

47-330 Zdzieszowice

 

Cena 100%

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

11.

Przedsiębiorstwo Usługowe

„BORBUD” Sp. z o.o.

ul. Wodna 21

47-400 Racibórz

 

Cena 100%

 

91,19

12.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MAK-RO” S.Górski I.Górska Sp. J.

ul. Witosa 1 A

48-120 Baborów

 

Cena 100%

 

79,43

13.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„POLTECHNIC”

ul. Marszałka Roli Żymierskiego 28

59-230 Prochowice

 

Cena 100%

 

68,59

14.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

ul. 24 Kwietnia 4

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

Cena 100%

 

59,52

15.

ROBOTY ZIEMNE

Arnold Wocław

ul. Bocianowa 19

46-022 Zawada

 

Cena 100%

 

94,36

 

Z postępowania wykluczono następującego wykonawcę i odrzucono następujące oferty:

 

1. TELNOW Nowak Dariusz, ul. Czarnieckiego 1, 47-420 Kuźnia Raciborska

 Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 04.03.2014 r. firma TELNOW Nowak Dariusz z  Kuźni Raciborskiej  złożyła ofertę, w której w wykazie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych nie wykazano 2 robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej  o długości  minimum 500 mb każda.

Mimo wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia, Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagany dokument.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2. PLADA – ART Łukasz Sokołowski, ul. Zielona 26, 47-330 Zdzieszowice

 Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 04.03.2014 r. firma PLADA – ART Łukasz Sokołowski z Zdzieszowic złożyła ofertę, do której dołączono nie wypełnione oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.

Mimo wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia, Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagany dokument.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Zakład Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych „ROLES” S.C. R.Michna & L.Gierucki

ul. Kopernika 4, 47-451 Tworków

 Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 04.03.2014 r. Zakład Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych „ROLES” S.C z Tworkowa złożył ofertę, do której dołączono niepoprawne zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych podpisane przez osobę nieuprawnioną.

W wskazanym czasie Wykonawca uzupełnił dokument w sposób niezgodny z wymogami siwz.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94      ust. 1 pkt 2  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.