Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa

 

IRZP.271.4.2014                                                                              Bierawa,  10.04.2014 r.

  

 

Wg rozdzielnika

  

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa została wybrana oferta firmy:

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 464 908,02 zł.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

ul. Królowej Korony Polskiej 21

70-486 Szczecin

 

Cena 100%

 

100

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a), w związku z złożeniem tylko jednej oferty, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.