Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku

IRZP.271.9.2014                                                           Bierawa,  18.09.2014r.

   

Wg rozdzielnika

   

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odwiert otworu studziennego awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych  „HYDROeŁPOL” Sp. z o.o.

ul. Nowa 29/31,  90-030 Łódź.

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 180 810,00 zł.

 

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych

„HYDROeŁPOL” Sp. z o.o.

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

 

Cena 100%

 

100

2.

HYDROWIERT

Kirschke & Skowron Sp. J.

ul. 19 Stycznia 15

97-400 Bełchatów

 

Cena 100%

 

77,76

 

3.

STUDNIE Marzanna Szlachtycz

ul. Zawadzkiego 61

66-300 Międzyrzecz

 

Cena 100%

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

4.

HYDROEL

Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C.

Janusz Dyda, Jerzy Dyda. Bogdan Skumiał

38-333 Zagórzany 679

 

Cena 100%

 

97,98

5.

ZAKŁAD STUDNIARSKI

Leopold Śmiałkowski

ul. Hortensji 28

91-480 Łódź

 

Cena 100%

 

90,57

 

Z postępowania wykluczono następującego wykonawcę i odrzucono następującą ofertę:

 

1. STUDNIE Marzanna Szlachtycz, ul. Zawadzkiego 6, 66-300 Międzyrzecz.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 09.09.2014 r. firma STUDNIE Marzanna Szlachtycz z Międzyrzecza  złożyła ofertę. W załączonym do oferty wykazie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych nie wykazano co najmniej dwóch odwiertów otworu studziennego o głębokości powyżej 100 m każdy oraz nie dołączono pełnomocnictwa i oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia braków oferty uzupełnił oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwo, które zostało dołączone jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający żądał aby pełnomocnictwo było dołączone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Natomiast Wykonawca nie dołączył wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, w którym miał wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwa odwierty otworu studziennego o głębokości powyżej 100 m każdy oraz załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony, a oferta została odrzucona.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.