Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych

 

IRZP.271.6.2014                                                          Bierawa,  11.08.2014r.

    

Wg rozdzielnika

  

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych została wybrana oferta firmy:

Arriva Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

Oddział w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 24 Kwietnia 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 357 162,00 zł

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

Arriva Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8/24

 87-100 Toruń

Oddział w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 2

47-200 Kędzierzyn - Koźle

 

 

Cena 100%

 

100

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a), w związku z złożeniem tylko jednej oferty, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.