Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa

IRZP.271.7.2014                                                                        Bierawa,  18.08.2014r.

    

Wg rozdzielnika

  

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa została wybrana oferta firmy:

TELNOW Dariusz Nowak, ul. Czarnieckiego 1, 47-420 Kuźnia Raciborska

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie  z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 72 500,00 zł.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

Insa Izbicko Andreas Schmieja

ul. Powstańców Śląskich 16

47-180 Izbicko

 

 

Cena 100%

 

91,98

2.

TELNOW Dariusz Nowak

ul. Czarnieckiego 1

47-420 Kuźnia raciborska

 

 

Cena 100%

 

100

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3, w związku z nieodrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego wykonawcy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.