Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa

IRZP.271.11.2014                                                                   Bierawa,  15.10.2014r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa została wybrana oferta firmy:

Insa Izbicko Andreas Schmieja, ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko.

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 29 976,57 zł.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

PAGA-UNIBUD S.C. Joachim Gajda, Grzegorz Gajda, Kamil Gajda

ul. Piastowska 16

47-303 Krapkowice

 

Cena 100%

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MAK-RO”

S. Górski I. Górska Sp. J.

ul. Witosa 1A,

48-120 Baborów

 

Cena 100%

 

76,07

 

3.

TELNOW Dariusz Nowak

ul. Czarnieckiego 1

47-420 Kuźnia Raciborska

 

Cena 100%

 

93,68

4.

Insa Izbicko Andreas Schmieja,

ul. Powstańców Śląskich 16,

47-180 Izbicko

 

Cena 100%

 

100

 

Z postępowania wykluczono następującego wykonawcę i odrzucono następującą ofertę:

 

1. PAGA-UNIBUD S.C. Joachim Gajda, Grzegorz Gajda, Kamil Gajda, ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 07.10.2014 r. firma PAGA-UNIBUD S.C. z Krapkowic złożyła ofertę.

W załączonym do oferty wykazie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych nie wykazano co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej  o wartości                       co najmniej 50 000,00 zł każda oraz nie dołączono aktualnych odpisów z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia braków oferty uzupełnił ofertę o odpisy z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Uzupełnione dokumenty zostały wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Natomiast Wykonawca nie dołączył wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, w którym miał wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej  o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda. Wykonawca dołączył tylko dowód potwierdzający wykonanie roboty budowlanej.

W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony, a oferta została odrzucona.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94      ust. 1 pkt 2 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.